U ovom tekstu predstavićemo perfekat, tj. klasično prošlo vreme savremenog nemačkog jezika. Prvenstveno je bitno znati da perfekat označava radnju koja je svoj tok završila u prošlosti. Pored toga bi trebalo obratiti pažnju na to da je perfekat složeno glagolsko vreme, tj. sastoji se od dva glagolska oblika i to:

 • pomoćnih glagola: HABEN ili SEIN i
 • glavnog glagolskog oblika.

 

Pomoćni glagolski oblici

 • Pomoćni glagolski oblici, koji se u ovoj funkciji koriste u oblicima prezenta, u nezavisnoj potvrdnoj rečenici stoje UVEK na drugom mestu; to znači da ne zauzimaju uvek bukvalno drugu poziciju, već stoje na mestu koju zauzima druga funkcija rečenice, tj. predikat (glagol) – Ich habe heute Mathe gelernt.
 • Particip zauzima poslednju poziciju u nezavisnoj potvrdnoj rečenici: Ich habe heute Mathe gelernt.
 • Pomoćni glagol HABEN se koristi za glagole koji ne označavaju neko kretanje od tačke A do tačke B; primer: Ich habe heute Tennis gespielt.
 • Pomoćni glagol SEIN se koristi za glagole koji označavaju neko kretanje od tačke A do tačke B, na primer: Ich bin gestern nach Italien gefahren. Glagol fahren u ovom kontekstu znači putovati, dakle krećemo se do neke tačke
 • Pomoćni glagol SEIN takođe ide uz glagole koji označavaju promenu stanja, na primer: Ich bin heute um 14 Uhr eingeschlafen. Ovaj glagol znači zaspati.
 • Nemački jezik beleži puno izuzetaka u gramatici, tako da ćete i ovde nailaziti na različitosti, kao npr. glagoli: werden, sein, bleiben se koriste uz pomoćni glagol SEIN, iako ne označavaju kretanje

 

 

Particip II

 • Particip II je zapravo oblik glavnog glagola koji se koristi za građenje perfekta i još nekih vremena, sa kojima ćete se susresti tokom učenja nemačkog jezika
 • Particip dva se različito gradi kod pravilnih i nepravilnih glagola
 • Kod pravilnih glagola prvo skidamo nastavak infinitiva –EN ili –N i na glagol dodajemo sufiks (nastavak posle glagola) –T i prefiks (nastavak pre glagola) –GE (machen – gemacht) ; kod glagola kojima se prezentska osnova (to je oblik glagola nakon odbijanja nastavka za infinitiv –EN) završava na D ili T, dodajemo nastavak –ET, da bi reč mogla da se izgovori bez poteškoća (arbeiten – gearbeitet)
 • Ukoliko je u pitanju glagol sa razdvojnim prefiksom, –GE umećemo između razdvojnog prefiksa i glagola (anmachen – angemacht)
 • Participi nepravilnih glagola se uče napamet, iz liste nepravilnih glagola, koju možete naći na ovom linku: http://www.graf-gutfreund.at/daf/02grammatik/01verb/01indikativ_aktiv/02perfekt/gr2_verbliste_leer.pdf
 • Glagoli koji se završavaju na –IEREN grade perfekat tako što se NE dodaje prefiks –GE, već se samo odbije nastavak za infinitiv –EN i dodajemo nastavak –T (studieren – studiert)
 • Nepravilni glagoli koji imaju razdvojni prefiks, na primer: einfahren, ausfahren, einsteigen, aussteigen takođe imaju –GE koje se umeće između razdvojnog prefiksa i glavnog glagola(einfahren – eingefahren), ali nećete ih sve naći u listi nepravilnih glagola, jer bi onda lista bila predugačka; uvek tražite glagol bez prefiksa u listi
 • Takođe je veoma bitno naučiti i nerazdvojne prefikse, jer kod njih prilikom građenja participa II nemamo –GE; to su: -ER, -BE, -GE, -ENT, -EMP, -VER, -ZER, -MISS (erhoffen – erhofft, erfahren – erfahren)

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust