News & Events

zanimljivih cinjenica o nemackoj i nemacima

Iseljenje, odnosno dobijanje trajne dozvole boravka u Nemačkoj je moguće po osnovu zaposlenja ili spajanja porodice, ali dotaćićemo se i studiranja u Nemačkoj kao prvog koraka ka dozvoli boravka, a kasnije i zaposlenju i trajnom boravku.

Ukoliko ste pronašli posao ili upisali studije u Nemačkoj potrebno je da prvo podnesete zahtev za dobijanje odgovarajuće vize u Ambasadi Nemačke u Beogradu. Podnosioci zahteva za radnu vizu imaju mogućnost da podnesu zahteve za vizu i za supružnika i maloletnu decu po osnovu  spajanja porodice. Takođe, osobe čiji budući bračni partner živi i radi u Nemačkoj (bez obzira da li ima državljanstvo ili samo dozvolu boravka) imaju pravo da podnesu zahtev za odobrenje vize za sklapanje braka u Nemačkoj.

Dakle, dobijanje ulazne vize je u svakom slučaju prvi korak, a drugi korak će biti da po dolasku u Nemačku podnesete zahtev za dozvolu boravka (po osnovu studiranja, zaposlenja ili spajanja porodice). Dozvola za boravak se zatim, ukoliko su svi uslovi i dalje ispunjeni, može produžavati, da bi se posle određenog broja godina (najčešće 5) stekli uslovi za apliciranje za trajnu dozvolu boravka. Nakon osam godina moguće je podneti i zahtev za nemačko državljanstvo.

Podnošenje zahteva za vizu vrši se lično, na šalteru ambasade a od obaveze ličnog pojavljivanja na šalteru su izuzeta samo deca do tri godine starosti.Termini se zakazuju putem interneta, na sajtu nemačke ambasade.

Korišćenje usluga raznih agencija za popunjavanje formulara nije potrebno i ambasada ih ne preporučuje.

Prilikom podnošenja zahteva za vizu pored potrebne dokumentacije treba dostaviti i dva popunjena i potpisana primerka informatora sa sajta ambasade koji se odnosi na tu vrstu vize, a traženu dokumentaciju treba priložiti u naznačenom redosledu.

Pasoš, popunjen zahtev, 3 fotografije i taksa su potrebne za sve vrste viza, a evo šta se od dokumentacije traži zavisno od vrste vize, odnosno razloga boravka, kako biste i mali u vidu šta vas čeka i na vreme se pripremili. Rok za obradu zahteva je najčešće 9-10 nedelja od trenutka predaje, a nekada i duži, tako da ovo treba imati u vidu i prikupiti potrebnu dokumentaciju na vreme.

Odlazak na studije u Nemačku

Nemačka je atraktivna za studente iz celog sveta i sve je popularnija i među studentima iz Srbije.

Takođe, usled nedostatka stručne i visokoobrazovane radne snage ova zemlja se trudi da privuče sve veći broj stranih studenata.

Studiranje u Nemačkoj može da bude prvi i odlučujući korak za uspešno zaposlenje i trajno iseljenje u ovu zemlju. To je odlična prilika da se stupi u kontakt sa potencijalnim budućim poslodavcima, a veliki broj studenata koji završe takozvane Dual Hochschule (visoko obrazovanje koje kombinuje studiranje sa praksom u preduzećima)ostanu u firmi u kojoj su bili na praksi tokom studiranja.

Nakon što dobijete pozitivan odgovor od nemačke visokoobrazovne institucije za čiji ste studijski program konkurisali, možete aplicirati za ulaznu studentsku vizu.

Pored pasoša, popunjenog obrasca, fotografija i takse, biće vam potrebna sledeća dokumentacija:

-Potvrda o prijemu ili potvrda o prijavi na studije na nemačkoj visokoškolskoj ustanovi, ili

-Prijava na intenzivni kurs nemačkog jezika koji prethodi planiranim studijama, sa ciljem polaganja DSH ili DaF ispita koji omogućava upis na nemačku visokoškolsku ustanovu

-Potvrda da ste stekli obrazovanje koje je potrebno za upis na visokoškolsku ustanovu (diplome, indeks ili potvrda o dosadašnjem studiranju).

-Potvrda o načinu finansiranja planiranih studija – Potrebno je dostaviti potvrdu o posedovanju sredstava u visini od najmanje 720 evra mesečno za godinu dana unapred, što znači da treba raspolagati sredstvima od ukupno 8640 evra. Kao potvrda može se dostaviti:

 • Garantno pismo u skladu sa Zakonom o boravku stranaca. U nadležnoj službi za strance u Nemačkoj postoje gotovi obrasci za tu svrhu. Potpisnik garantnog pisma mora takođe da dostavi i dokaze da je finansijski u mogućnosti da finansira budućeg studenta.
 • Potvrda o uplati gorepomenutog iznosa na račun sa ograničenim pravom raspolaganja otvoren kod banke u Nemačkoj. Informacije o postupku otvaranja ovog bankovnog računa možete naći ovde.
 • Potvrda o dobijanju stipendije u originalu.

-Biografija na nemačkom jeziku, ili na srpskom jeziku sa prevodom overenim od strane sudskog tumača,  koja mora da sadrži sve podatke o stručnom obrazovanju i eventualnim zaposlenjima.

-Motivaciono pismo na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku sa prevodom overenim od strane sudskog tumača. U motivacionom pismu treba da date odgovore na sledeća pitanja: šta želite da studirate u Nemačkoj i koji su razlozi za izbor tih studija; Zašto želite da studirate u Nemačkoj;  Kakvi su vam planovi nakon završetka studija; Na koji način, gde i koliko dugo već učite nemački jezik; Ukoliko planirate da idete na intenzivni kurs jezika kao pripremu za studiranje: gde i kada planirate da polažete DHS/DaF ispit.

-Potvrda o znanju jezika na kojem će se održati predavanja  –  najmanje stepen B1 Evropskog referentnog okvira, osim ukoliko u potvrdi o prijemu na studije piše da je znanje jezika već dokazano ili je planirano da upišete pripremni kurs jezika.

-Za maloletne osobe – izvod iz matične knjige rođenih, overen apostilom i dve fotokopije i sudski overena saglasnost oba roditelja da mogu putovati u inostranstvo i studirati u Nemačkoj.

-Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju -Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana polaska na put. Polisu treba dostaviti tek kada je viza odobrena. Sporazum o socijalnom osiguranju između Nemačke i Srbije predviđa da za period do tri meseca boravka možete koristiti svoje srpsko zdravstveno osiguranje u Nemačkoj i u tom slučaju se viza izdaje sa trajanjem od 90 dana, a odmah po ulasku u Nemačku treba se obratiti nemačkom zdravstvenom osiguranju, kako biste dostavili potrebnu dokumentaciju.

Dozvola boravka za studente

Studentska viza važi najviše 3-6 meseci i u tom roku treba da u mestu stanovanja i studiranja podnesete zahtev za dozvolu boravka u Nemačkoj. Za ovo će vam biti pre svega potrebna potvrda o pohađanju studija, zatim prijava adrese boravka, potvrda o zdravstvenom osiguranju, i pasoš sa vizom, a ponekad i dodatna dokumenta kao što  su potvrda o zdravstvenom stanju ili iznajmljenom stanu itd, što se može razlikovati zavisno od grada ili pokrajine.

Dozvola boravka se izdaje na dve godine a zatim se produžava, zavisno od trajanja studija, na osnovu potvrde koja se dobija na univerzitetu ili višoj školi u kojoj studirate.

Studenti iz zemalja van EU koji završe studije na nekoj od visokoobrazovnih institucija u Nemačkoj imaju prednost kasnije prilikom dobijanja stalne dozvole boravka ukoliko se odmah nakon studija zaposle u Nemačkoj u svojoj struci.  Naime, oni mogu da apliciraju za stalnu dozvolu boravka već nakon dve godine rada, dok je generalno uslov za ostale zaposlene minimum pet godina.

Podnošenje zahteva za vizu u cilju obavljanja radne prakse ili stručnog obrazovanja

Pored pasoša, popunjenog zahteva, fotografija i takse, potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju:

-Potpisan ugovor o radnoj praksi ili stručnom obrazovanju iz kojeg se tačno vidi vrsta, sadržaj i trajanje nameravane delatnosti, radno vreme, mesto obavljanja delatnosti i visina novčane naknade. Ukoliko se iz ugovora ne vidi sadržaj radne prakse odnosno stručnog obrazovanja, neophodno je dostaviti poseban plan o radnoj praksi / stručnom obrazovanju.

-Potvrde o stručnoj kvalifikaciji – Diplome, svedočanstva, radna knjižica.

-Potvrda o tome na kom jeziku se održava stručno obrazovanje.

-Biografija na nemačkom jeziku ili na srpskom jeziku sa prevodom overenim od strane sudskog tumača  koja sadrži sve podatke o stručnom obrazovanju i o svim dosadašnjim radnim mestima, ukoliko ste već bili zaposleni.

-Po potrebi potvrda o postojećem zdravstvenom osiguranju -Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana polaska na put. Polisu treba dostaviti tek kada je viza odobrena. Ukoliko ste osigurani preko ugovora o radnoj praksi / stručnom obrazovanju možete umesto gore navedenog da dostavite potvrdu vašeg osiguranja u Nemačkoj.

Iseljenje u Nemačku po osnovu zaposlenja

Ukoliko posedujete visoko obrazovanje i imate dovoljno sredstava da sebe izdržavate za vreme boravka u Nemačkoj možete dobiti  vizu za traženje posla koja važi šest meseci. Međutim, mnogo bolja opcija  je da prvo nađete posao, a da zatim, na osnovu potpisanog ugovora sa poslodavcem, podnesete zahtev za vizu za zapošljavanje, a po dolasku u Nemačku i za dozvolu boravka.

U današnje vreme, zahvaljujući internetu je prilično je lako stupiti u kontakt sa potencijalnim poslodavcima iz inostranstva. U Nemačkoj, kao i u većini razvijenih zemalja je uobičajena praksa da se posao traži preko interneta, slanjem on-line prijava.

Možete posetiti i sajt Nemačke nacionalne službe za zapošljavanje.

Ukoliko vam to ne odgovara, postoje domaće agencije koje nude usluge posredovanja u zapošljavanju osobama iz Srbije i bivše Jugoslavije zainteresovanim za  rad u zemljama nemačkog govornog područja. Uvek prvo proverite da li  agencija ima važeću dozvolu i licencu za rad resornog mnistarstva. Agenciju možete proveriti ovde.

Na Facebook-u postoje grupe i stranice sa temom iseljenja i pronalaženja posla u inostranstvu na kojima se može naći veliki broj korisnih informacija, ali budite oprezni kada su u pitanju ponude, svaku i informaciju dobro proverite i nikako ne uplaćujte unapred nekome novac za obećane usluge posredovanja.

Podnošenje zahteva za vizu radi zaposlenja u Nemačkoj

Nemačka ambasada ima veoma detaljne procedure za dobijanje radne vize zavisno od stepena obrazovanja, kao i vrste zanimanja.

Pasoš, popunjen zahtev, fotografija i takse se podrazumevaju za sve zahteve.

Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana polaska na put je takođe obavezno, a polisu treba dostaviti kada je viza odobrena. Ukoliko ste osigurani preko radnog ugovora, umesto gore navedenog prilažete aktuelnu potvrdu osiguranja u Nemačkoj.

U daljem tekstu navodimo specifičnu dokumentaciju koja se traži za različite grupe podnosilaca zahteva.

Podnošenje zahteva radi zapošljavanja za zanimanja sa kvalifikacijama do dve godine stručne spreme(Nivo1-2 Nacionalnog okvira zapošljavanja u Srbiji)

-Potpisan ugovor o radu, koji treba da sadrži sledeće podatke: vrsta, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, mesto vršenja delatnosti, visina zarade, mesto sastavljanja ugovora, datum i potpise obe ugovorne strane.

-Potvrde o stručnoj kvalifikaciji (ukoliko posedujete) – Npr. diplome, svedočanstva sa apostilom i overenim prevodom sudskog tumača 1-2 „NOKS“ Nivo · Stručno osposobljavanje (1 godina) · Obrazovanje za rad (2 godine) · Obučavanje (120 – 360 sati)

-Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije (bez prevoda) – koji sadrži podatke o svim radnim odnosima do dana podnošenja zahteva.

-Proces rešavanja zahteva se može ubrzati ukoliko se uz zahtev priloži izvod iz trgovinskog registra Nemačke ili poslednji bilans prihoda i rashoda. U pojedinim slučajevima Ambasada može tražiti ovaj dokument naknadno.

-Potvrda o znanju nemačkog jezika – Dokaz o znanju nemačkog jezika, nije neophodan prilikom podnošenja zahteva za ovu vizu. Međutim, za delatnosti i profesije koje uključuju rad sa strankama, podrazumeva se određeno poznavanje jezika, tako da Ambasada može naknadno zatražiti potvrdu. Priznaju se samo potvrde izdate od strane Geteovog instituta, Austrijskog kulturnog instituta ÖSD ili škole za učenje stranih jezika koja poseduje TestDaF ili Telc licencu.

Podnošenju zahteva radi zapošljavanja profesionalnih vazača – kvalifikovan radnik (Nivo 3-5 Nacionalnog okvira zapošljavanja u Srbiji)

-Potpisan ugovor o radu, koji treba da sadrži sledeće podatke: vrsta, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, mesto vršenja delatnosti, visina zarade, mesto sastavljanja ugovora, datum i potpise obe ugovorne strane.

-Potvrde o stručnoj kvalifikaciji – Važeća vozačka dozvola za potrebne kategorije (za prevoz putnika, za teretna vozila, licenca za rad kao taksista, itd.). Potvrda o završenom školovanju odnosno osposobljavanju za bavljenje poslom profesionalnog vozača iz oblasti transporta robe na području EU u skladu sa smernicama 2003/59/EG (Code 95) ili pismeni sporazum sa poslodavcem, da će se navedeno školovanje u Nemačkoj obaviti  pre početka zaposlenja.

-Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije koji sadrži podatke o svim radnim odnosima do dana podnošenja zahteva.

-Proces rešavanja zahteva se može ubrzati ukoliko se uz zahtev priloži izvod iz trgovinskog registra Nemačke ili poslednji bilans prihoda i rashoda. U pojedinim slučajevima Ambasada može tražiti ovaj dokument naknadno.

-Potvrda o znanju nemačkog jezika – Znanje nemačkog jezika nije načelno propisano za ovu kategoriju, međutim, u postupku provere o potrebi poznavanja jezika za konkretno zaposlenje moguće je da se naknadno zatraži odgovarajući dokaz. Tako vozači autobusa i taksisti moraju da dokažu poznavanje nemačkog jezika na nivou B1. Sertifikati obavezno moraju biti izdati od strane Geteovog instituta, Austrijskog kulturnog instituta ÖSD-a ili škole za učenje stranih jezika koja poseduje TestDaF ili Telc licencu.

Podnošenje  zahteva radi zapošljavanja za zanimanja sa kvalifikacijama/ srednjom stručnom spremom (završeno 3-/4-godišnje srednje stručno obrazovanje/završeno više stručno obrazovanje) Nivo 3-5 Nacionalnog okvira zapošljavanja u Srbiji

-Potpisan ugovor o radu koji sadrži sledeće podatke: vrsta, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, mesto vršenja delatnosti, visina zarade, mesto sastavljanja ugovora, datum i potpise obe ugovorne strane.

-Potvrde o stručnoj kvalifikaciji -Diploma o stečenom srednjem stručnom obrazovanju sa apostilom i prevodom na nemački jezik overenim od strane sudskog tumača i radna knjižica (ukoliko je posedujete, bez prevoda).

-Licenca za bavljenje poslom / nostrifikacija licence od strane nemačkih organa, rešenje o nedostatku kompetencija / neophodnosti postizanja dodatnih kvalifikacija u cilju priznanja istovetnosti u inostranstvu stečene diplome -Ukoliko je za bavljenje poslom potrebna licenca (npr. za zanimanja u oblasti medicine ili za majstore-zanatlije itd.) potrebno je pribaviti nostrifikaciju strane licence. Da li će diploma biti priznata, i pod kojim uslovima, možete proveriti u lokalnoj kancelariji Nemačke industrijske i trgovinske komore (IHK) ili u zanatskim komorama. Nadležni organ proverava diplome/svedočanstva i izdaje rešenje o nedostatku kompetencija / neophodnosti postizanja dodatnih kvalifikacija u cilju priznanja istovetnosti u inostranstvu stečene diplome (rešenje o deficitima). (https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de )

-Potvrda o znanju nemačkog jezika – Znanje nemačkog jezika nije načelno propisano, međutim, u postupku provere o potrebi poznavanja jezika za konkretno zanimanje moguće je da se naknadno zatraži odgovarajući dokaz.

-Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja Srbije (bez prevoda) – koji sadrži podatke o svim radnim odnosima do dana podnošenja zahteva.

-Proces rešavanja zahteva se može ubrzati ukoliko se uz zahtev priloži izvod iz trgovinskog registra Nemačke ili poslednji bilans prihoda i rashoda. U pojedinim slučajevima Ambasada može tražiti ovaj dokument naknadno.

Podnošenje zahteva radi zapošljavanja (Visokokvalifikovani, plava karta, ugovor o delu) – Nivo 6-8 Nacionalnog okvira zapošljavanja u Srbiji

-Potpisan ugovor o radu (i/ili ugovor o delu) koji sadrži sledeće podatke: vrsta, opis i trajanje planirane delatnosti, nedeljno radno vreme, mesto vršenja delatnosti, visina zarade, mesto sastavljanja ugovora, datum i potpise obe ugovorne strane.

-Potvrde o stručnoj kvalifikaciji – diplome, svedočanstva sa apostilom i prevodom na nemački jezik overenim od strane sudskog tumača, kao i radna knjižica (ukoliko je posedujete, bez prevoda)

-Potvrda o priznavanju visokoškolske spreme – Informacije o tome da li je vaša diploma uporediva sa nemačkom diplomom i da li je visokoškolska ustanova priznata  mogu se naći preko baze podataka ANABIN  – informacije sa portala treba odštampati i priložiti zahtevu za izdavanje vize. Ukoliko se vaša diploma/visokoškolska ustanova ne nalazi u bazi podataka, treba da pokrenete postupak nostrifikacije kod Centralne službe za obrazovanje u inostranstvu (ZAB – Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen): https://www.kmk.org/service/

-Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja (bez prevoda) – koji sadrži podatke o svim radnim odnosima do dana podnošenja zahteva.

-Proces rešavanja zahteva se može ubrzati ukoliko se uz zahtev priloži izvod iz trgovinskog registra Nemačke ili poslednji bilans prihoda i rashoda. U pojedinim slučajevima Ambasada može tražiti ovaj dokument naknadno.

-Licenca za bavljenje poslom -Ukoliko je za dato zanimanje zakonom predviđena licenca (npr. u oblasti humane medicine ili inženjerstva), moraćete da je pribavite, ili da dostavite pisanu potvrdu da će licenca biti izdata, najkasnije prilikom podizanja vize.

– Potvrda o zaključenom zdravstvenom osiguranju, osim ukoliko u ugovoru o radu nije navedeno da će poslodavac regulisati pitanje zdravstvenog osiguranja.

EU Plava karta

Ukoliko imate visoku stručnu spremu i ispunjavate minimum propisane bruto godišnje zarade predviđene ugovorom sa nemačkim poslodavcem (u momentu pisanja teksta  40.560 – 52.000 evra, zavisno od vrste zanimanja), kada dobijete vizu za zaposlenje, po dolasku u Nemačku imate rok od tri meseca da podnesete zahtev za EU plavu kartu. Potrebno je da dostavite:

 • Potpisan ugovor o radu na minimum godinu dana sa odgovarajućem bruto zaradom
 • Opis posla iz kojeg se jasno vidi da je neophodna univerzitetska diploma
 • Univerzitetska diploma sa prevodom
 • Pasoš i dve biometrijske fotografije
 • Taksu (60-140 evra)
 • Potvrdu o zdravstvenom osiguranju
 • Popunjene obrasce – zahtev, koje možete skinuti na internet prezentaciji pokrajine u kojoj se nalazite ili u najbližoj kancelariji za strance.

Za popunjavanje obrazaca se možete obratiti za pomoć odeljenju za ljudske resurse u svojoj firmi.  Proces izdavanja EU plave karte može da traje i do 90 dana, tako da je bolje da podnesete zahtev što ranije.

Podnošenje zahteva za vizu radi zaposlenja kao medicinski tehničar (i u skladu sa nemačko-srpskim sporazumom o posredovanju radne snage od 17.01.2013.g. Triple-Win-Projekt)

Napomena: Zahtevi u okviru Triple-Win-Projekta se predaju bez zakazivanja termina od ponedeljka do četvrtka od 9:00 do 11:00 časova u pravno-konzularnom Odeljenju Nemačke Ambasade u Beogradu.

Srpska Nacionalna služba za zapošljavanje posreduje u ovom projektu. Na sledećem linku se možete informisati o postupku i uslovima: http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/svi-poslovi . Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ (http://www.triple-win-pflegekraefte.de/ ) priprema podnosioce zahteva, kako u pogledu stručnih kvalifikacija tako i u pogledu znanja jezika.

-Potrvrda o saglasnosti nemačke Savezne agencije za zapošljavanje, Centralna direkcija za posredovanje radnih saga iz inostranstva (ZAV) -Ukoliko ste podneli zahtev kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Srbiji i ukoliko se nalazite već u postupku priprema u okviru GIZ-ovog Triple-win-projekta, dobićete od njih i preliminarnu saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje. Ukoliko ste sami našli radno mesto, ili ukoliko poslodavac u Nemačkoj traži upravo vas, saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje zatražiće Nacionalna služba za zapošljavanje u Srbiji.

-Potvrda GIZ-a o učešću u triple-win projektu

Ukoliko ne podnosite zahtev u okviru triple-win-projekta, pored toga što treba da zakažete termin, moraćete da dostavite i sledeće:

-Potpisan ugovor o radu – Dvojezični ugovor po obrascu ZAV-a koji su potpisali i overili poslodavac, radnik, Nacionalna služba za zapošljavanje u Srbiji i Savezna agencija za zapošljavanje u Nemačkoj (ZAV) i koji sadrži tačne podatke o vrsti, sadržaju i trajanju delatnosti, o radnom vremenu, mestu obavljanja delatnosti i o visini plate, kao i mesto i datum potpisivanja ugovora.

-Dokaz o stručnoj kvalifikaciji: Diploma o završenoj stručnoj spremi za medicinskog tehničara; Potvrda da ste stekli istovetnu stručnu spremu ili potvrda službe u Nemačkoj koja je nadležna za priznavanje diploma kojom se potvrđuje da vam je odobren kurs kojim po položenom ispitu stičete stručnu spremu koja je istovetna nemačkoj stručnoj spremi. Više informacija o priznavanju diploma možete naći na sledećem linku: https://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/de/

-Potvrda o znanju nemačkog jezika -Vaše znanje nemačkog jezika treba da odgovara stepenu B1 Evropskog referentnog okvira. Priznaju sa samo potvrde koje izdaju Gete Institut, škole za učenje stranih jezika koje su sertifikovane prema Telc-u i Austrijski kulturni centar (ÖSD).

Podnošenje zahteva za vizu radi samostalne privredne delatnosti

-Biznis plan -Dobro strukturiran i detaljan opis planiranog posla, koji treba da sadrži sledeće stavke (potkrepljene adekvatnim dokazima): vrednost potrebnog kapitala i plan finansiranja; Opis koncepta firme; Marketing strategiju; Kratak prikaz očekivanog prihoda; Podatke o broju radnih mesta koje će se otvoriti u firmi i / ili o broju mesta za profesionalno osposobljavanje učenika; Objašnjenje na koji način će projekat pozitivno uticati na oblast inovacija i istraživanja.

-Listing iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji sadrži podatke o svim radnim odnosima do dana podnošenja zahteva.

-Biografija koja sadrži podatke o dosadašnjem profesionalnom životu i iskustvima.

-Dokaz o profesionalnoj kvalifikaciji  – svedočanstva, diplome, radna knjižica, potvrda o znanju stranog jezika.

-Ponuda za zdravstveno osiguranje koje pokriva radni boravak u Nemačkoj. Podnosioci zahteva koji su stariji od 45 godina treba dodatno da dostave i dokaz o postojećem penzionom osiguranju.

Podnošenje zahteva za vizu za naučnike, gostujuće naučnike, naučno-istraživačke saradnike i istraživače

U ovu kategoriju spadaju:

-Naučnici sa visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih institucija ili naučnici iz naučno-istraživačkih razvojnih institucija, koji će se u Nemačkoj baviti naučnim radom

-Gostujući naučnici, inženjeri i tehničari koji su tehnički saradnici u istraživačkom timu gostujućih  naučnika kao i naučno-istraživački saradnici koji putuju u Nemačku na poziv visokoškolske ustanove ili javne naučno-istraživačke ustanove koja se finansira prevashodno iz javnih sredstava ili se radi o javnom preduzeću koje posluje po principima privatnog prava

-Istraživači koji će raditi za naučno-istraživačku ustanovu koju je priznala nemačka Savezna služba za migraciju i izbeglice (BAMF) ukoliko mogu da dostave potvrdu o priznavanju date ustanove od strane Savezne službe za migraciju i izbeglice i pismeni sporazum o saradnji između istraživača i date naučno-istraživačke ustanove.

Pridruživanje bračnog druga i maloletne dece je moguće ukoliko boravak traje duže od godinu dana, stambeni prostor je dovoljno veliki i postoje dovoljna finansijska sredstva za izdržavanje porodice, o čemu treba dostaviti odgovarajuće dokaze. U vezi sa ovim pogledajte informacije o vizama za spajanje porodice.

Od dokumentacije je potrebno dostaviti:

-Poziv/ Ugovor o radu -Ugovor sa visokoškolskom ustanovom u Nemačkoj sa detaljnim podacima o: vrsti naučnog rada, radnom mestu, trajanju boravka, finansiranju boravka (na osnovu visine zarade ili visine stipendije kao i podatak iz kojih sredstava se stipendija finansira), ustanovi koja vas poziva

-Visokoškolska diploma koja potvrđuje najviši stepen obrazovanja sa apostilom i prevodom na nemački jezik od strane sudskog tumača.

-Za iztraživače: Potvrda o priznavanju date naučno-istraživačke ustanove od strane nemačkog BAMF-a i pismeni dogovor o saradnji između istraživača i date naučno-istraživačke ustanove. Spisak priznatih ustanova možete videti na internet prezentaciji BAMF-a .

Iseljenje po osnovu spajanja porodice

Ukoliko podnosite zahtev za radnu vizu u okviru neke od gore navedenih kategorija, a želite da se preselite u Nemačku zajedno sa svojom porodicom, treba da podnesete zahtev za vizu za svakog člana porodice. Izdavanje viza članovima porodice se reguliše u skladu sa opštim propisima za spajanje porodice. Preduslov je da vama bude odobrena tražena viza. Treba voditi računa i o propisima u vezi sa neophodnim poznavanjem nemačkog jezika i obezbeđivanjem troškova života (uključujući stan i zdravstveno osiguranje).

U nastavku teksta ćete naći detaljnije informacije u vezi spajanja porodice.

Podnošenje zahteva za vizu radi pridruživanja bračnom drugu/životnom partneru

-Izvod iz matične knjige venčanih ili potvrda o registrovanoj zajednici –Uz dokumenta koja nisu izdata na nemačkom jeziku ili na međunarodnim obrascima morate dostaviti i sudski overen prevod sa apostilom. Uz srpske izvode na međunarodnim obrascima nije potreban prevod niti apostil.

-Kopije pasoša/lične karte/potvrde o boravišnom statusu bračnog druga ili partnera – Ukoliko bračni drug/partner nema nemačko državljanstvo, neophodno je priložiti dve fotokopije njegove/njene dozvole boravka.

– Potvrda o prebivalištu bračnog druga/partnera u Nemačkoj – prijava stana, ne starija od šest meseci.

-Potvrda o znanju nemačkog jezika – Osnovno znanje nemačkog jezika se dokazuje potvrdom o položenom ispitu na nivou A1 . Ispit se u Srbiji može polagati u Gete institutu, u Austrijskom kulturnom centru (ÖSD) ili u Školi za učenje stranih jezika koja je sertificirana prema TestDaF-u ili Telc-u. Bliže informacije možete naći ovde.

-Ukoliko bračni drug/partner u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, dužan je da dostavi potvrdu o tome da može da izdržava sebe i bračnog druga/partnera na osnovu sopstvenih prihoda (garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa), kao i fotokopiju dozvole boravka iz koje se vidi svrha boravka na osnovu koje mu je izdata dozvola.

Podnošenje zahteva za vizu radi pridruživanja deteta roditeljima

Deca  starosti od 3 do 16 godina moraju da prilikom podnošenja zahteva za dobijanje vize uz pratnju jednog roditelja ili staratelja ili uz pratnju odrasle osobe sa overenim ovlašćenjem roditelja ili staratelja dođu lično na šalter.

-Izvod iz matične knjige rođenih deteta – Uz dokumenta koja nisu izdata na nemačkom jeziku ili na međunarodnim obrascima morate dostaviti i sudski overen prevod sa apostilom. Uz srpske izvode na međunarodnim obrascima nije potreban prevod niti apostil.

-Pisana izjava roditelja koji ostaje u Srbiji (uz prevod sa apostilom i po dve fotokopije)da je saglasan da dete putuje u Nemačku sa drugim roditeljem radi trajnog preseljenja, osim u slučaju kada je roditelj u Srbiji lišen roditeljskog prava ili je preminuo, o čemu treba dostaviti odgovarajuće dokaze (original rešenja nadležnog suda u Srbiji da je drugi roditelj lišen roditeljskog prava ili izvod iz knjige umrlih u originalu).

-Potvrda o prebivalištu u Nemačkoj – prijava stana, ne starija od 6 meseci.

-Ako roditelj u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, mora da dostavi potvrdu da može da izdržava porodicu na osnovu sopstvenih prihoda – garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa, kao i fotokopiju dozvole boravka.

-Ukoliko je dete koje treba da se pridruži roditelju u Nemačkoj starije od 16 godina, neophodno je da dostavi potvrdu o znanju jezika na nivou C1. Ova potvrda nije potrebna, ukoliko se dete preseli u Nemačku zajedno sa oba roditelja ili sa jednim roditeljem koji ima puno starateljstvo nad detetom. Priznaju se isključivo sertifikati izdati od strane Goethe-Instituta, ÖSD kao i škola za učenje stranih jezika koje su sertificirane prema TestDaF-u ili Telc-u.

Podnošenje zahteva za izdavanje vize radi sklapanja braka

Pored pasoša, popunjenog zahteva, fotografija i takse, potrebna je sledeća dokumentacija:

-Potvrda o prijavljenom sklapanju braka – Zvanična potvrda o prijavljenom sklapanju braka kod matičnog ureda u Nemačkoj koja sadrži napomenu da su ispunjeni svi uslovi za sklapanje braka, kao i planirani datum venčanja i rok važnosti potvrde o oslobođenju od obaveze dostavljanja potvrde o slobodnom bračnom stanju, ukoliko je imate.

-Kopije pasoša/lične karte/potvrde o boravišnom statusu bračnog druga ili partnera – Ukoliko bračni drug/partner nema nemačko državljanstvo, neophodno je priložiti dve fotokopije njegove/njene dozvole boravka.

– Potvrda o prebivalištu bračnog druga/partnera u Nemačkoj – prijava stana, ne starija od šest meseci.

-Potvrda o znanju nemačkog jezika – Osnovno znanje nemačkog jezika se dokazuje potvrdom o položenom ispitu na nivou A1 . Ispit se u Srbiji može polagati u Gete institutu, u Austrijskom kulturnom centru (ÖSD) ili u Školi za učenje stranih jezika koja je sertificirana prema TestDaF-u ili Telc-u. Bliže informacije možete naći ovde.

-Ukoliko bračni drug/partner u Nemačkoj nema nemačko državljanstvo, dužan je da dostavi potvrdu o tome da može da izdržava sebe i bračnog druga/partnera na osnovu sopstvenih prihoda (garantno pismo ili izveštaj o plati za protekla tri meseca ili aktuelan izveštaj poreskih organa), kao i fotokopiju dozvole boravka iz koje se vidi svrha boravka na osnovu koje mu je izdata dozvola.

– Zdravstveno osiguranje licenciranog osiguravajućeg društva u Srbiji na 6 meseci od dana kada želite da putujete.

Sam brak ne podrazumeva automatsko pravo boravka, tako da nakon sklapanja braka, u Nemačkoj podnosite zahtev za boravišnu dozvolu, koja se zatim nekoliko godina produžava uz potvrdu da ste i dalje u braku (pod uslovom da i bračni partner i dalje ima dozvolu boravka ukoliko nije nemački državljanin), da biste nakon pet godina imali mogućnost da dobijete trajnu dozvolu boravka.

Uslovi za dobijanje stalne dozvole boravka u Nemačkoj

Da biste podneli zahtev za trajnu dozvolu boravka u Nemačkoj, treba da ispunite sledeće opšte uslove:

 • Da živite u Nemačkoj sa ograničenom dozvolom boravka (koja se produžava) najmanje pet godina
 • Da imate dovoljno sredstava za život, bez korišćenja socijalne pomoći
 • Da plaćate obavezno ili dobrovoljno penzijsko osiguranje najmanje 60 meseci
 • Da imate pravo da radite, kao i radnu dozvolu
 • Da posedujete dovoljno znanje nemačkog i poznajete osnove pravnog i društvenog uređenja i načina života u Nemačkoj
 • Da imate životni prostor koji je dovoljan za vas i vašu porodicu.

Ukoliko ispunjavate  sve navedene uslove, treba samo da zakažete predaju zahteva za stalnu dozvolu boravka u odgovarajućoj lokalnoj instituciji ovlašćenoj za registraciju stranaca, gde ćete dobiti i detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji.

Ukoliko spadate u neku od sledećih kategorija imate povlašćene uslove prilikom dobijanja stalne dozvole:

-Vlasnici EU plave karte –  nakon 33 meseci rada pod plavom kartom, možete da konkurišete za neograničenu boravišnu i radnu dozvolu, a ako možete da dokažete znanje nemačkog jezika na B1 nivou, onda možete konkurisati i već nakon 21 meseca.

-Studenti koji su završili studije na nemačkim visokoobrazovnim institucijama – ukoliko odmah po završetku studija dobiju dozvolu boravka ili EU plavu kartu na osnovu zaposlenja u svojoj struci i plaćaju penzijsko osiguranje minimum 24 meseca, imaju pravo da već nakon dve godine konkurišu za stalnu dozvolu boravka.

-Visokokvalifikovani stručnjaci – istraživači, profesori i naučnici mogu da apliciraju za stalnu dozvolu boravka čim stignu u Nemačku, pod uslovom da imaju konkretnu poslovnu ponudu. Najbolje je prikupiti potrebnu dokumentaciju već pre samog polaska.

-Samozaposlene osobe / osnivači firmi –imaju pravo da apliciraju već posle tri godine za stalnu dozvolu pod uslovom da imaju važeću dozvolu boravka po osnovu samostalne privredne delatnosti, kao i da su realizovali  planirani projekat i da mogu dugoročno da finansijski izdržavaju sami sebe.

-Vlasnici trajne dozvole boravka u Evropskoj uniji – imaju pravo neograničenog rada i boravka u Nemačkoj.

Taksa za izdavanje stalne dozvole boravka generalno iznosi 135 evra, ali može da varira zavisno od kategorije aplikanta, pa tako za samozaposlene iznosi 200 evra, a za visokokvalifikovane stručnjake čak 250 evra.

Kako dobiti nemačko državljanstvo?

Ukoliko niste Nemac po rođenju, da biste stekli  pravo na nemačko državljanstvo potrebno je da ispunjavate sledeće uslove:

-Živite legalno u Nemačkoj najmanje osam godina.

– Imate pravo neograničenog boravka u Nemačkoj  (trajnu dozvolu boravka u Nemačkoj ili EU), ili imate dozvolu za ograničen boravak koja se može pretvoriti u trajnu dozvolu – ovde se, međutim, ne ubraja dozvola za boravak radi studiranja.

-Imate dovoljno sredstava da izdržavate sebe(i svoju porodicu) bez korišćenja bilo kakve socijalne pomoći, odnosno, zaposleni ste i imate odgovarajuća primanja.

-Posedujete dovoljno znanje nemačkog jezika – minimum B1 nivo Evropskog referentnog okvira.

-Prošli ste test naturalizacije – čime dokazujete poznavanje nemačkog pravnog i društvenog sistema. Ovaj dokaz se ne traži ukoliko imate završenu nemačku školu ili diplomu iz oblasti prava, društvenih ili političkih nauka sa univerziteta u Nemačkoj.

-Niste krivično gonjeni ili osuđivani. Ukoliko ste osuđivani ili ste pod istragom u Nemačkoj ili nekoj drugoj zemlji, morate o tome obavestiti organe nadležne za odobravanje državljanstva, a oni će moći da donesu odluku o vašem zahtevu tek po završetku istrage.

-Prihvatate zakone i ustav Savezne republike Nemačke – treba napismeno i usmeno da izjavite da ćete poštovati nemački ustav i zakone.

-Odričete se prethodnog državljanstva. Ovo je obavezno, osim za državljane država članica EU i Švajcarske kojima je dozvoljeno da zadrže svoje staro državljanstvo i kada dobiju nemačko, kao i za državljane pojedinih zemalja  kao što su Maroko, Iran i Alžir u kojima nije dozvoljeno odricanje od državljanstva.

Maloletna deca i supružnik doseljenika koji je dobio državljansvo ponekad mogu dobiti državljanstvo i u slučaju da žive kraće od 8 godina u Nemačkoj. O svakom konkretnom slučaju se treba raspitati kod službe kojoj se podnosi zahtev u datoj pokrajini..

Taksa za dobijanje državljanstva iznosi 255 evra, a za maloletnu decu ukoliko podnose zahtev istovremeno sa roditeljem, 51 evro. Ukoliko se zahtev podnosi samo za dete, plaća se taksa 255 evra.

Ako je zahtev odobren, (procedura obično traje po nekoliko meseci), dobijate potvrdu koju dostavljate ambasadi svoje bivše države sa zahtevom da se odreknete prehodnog državljanstva. Nakon toga će vam (uglavnom na svečanoj ceremoniji) biti uručena potvrda o nemačkom državljanstvu i time postajete nemački građanin, tako da možete podneti zahteve za ličnu kartu i pasoš, koji se uglavnom dobijaju u roku od dve nedelje.

Dete rođeno u Nemačkoj automatski stiče nemačko državljanstvo ukoliko bar jedan od roditelja ima nemačko državljanstvo, ili ako je bar jedan od roditelja živeo legalno u Nemačkoj minimun osam godina i imao trajnu dozvolu boravka u trenutku rođenja deteta.

Dete roditelja sa stranim državljanstvom koje je rođenjem steklo pravo na nemačko državljanstvo, može paralelno imati i nemačko i državljanstvo zemlje svojih roditelja, ali pod uslovom da je odraslo u Nemačkoj, što znači da je do svoje 21. godine živelo najmanje osam godina u Nemačkoj, ili pohađalo školu u Nemačkoj minimum 6 godina.

 

PROČITAJTE JOŠ:

Pročitajte: KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: KORISNI SAVETI ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: SERVISNE INFORMACIJE

Pročitajte: ZANIMLJIVOSTI O ZEMLJAMA NEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust