Dečiji dodatak (Kindergeld) se isplaćuje kao mesečno oslobađanje od poreza roditeljskih primanja u visini egzistencijalnog minimuma jednog deteta.

Roditelji imaju pravo na dečiji dodatak za svoju neudatu/neoženjenu decu, mlađu od 25 godina, koji žive u domaćinstvu sa roditeljima i ispunjavaju sledeće uslove:

 • mesečna primanja roditelja treba da dostižu granicu minimalnog dohotka
 • dohodak i imovina koji se uzimaju u obzir ne prelaze gornju granicu prihoda
 • roditelji ne primaju socijalnu pomoć.

Dečiji dodatak odobrava isključivo Blagajna za pomoć roditeljima pri nemačkoj Agenciji za zapošljavanje (tzv. Familienkasse).

Blagajna za pomoć roditeljima se mođe kontaktirati i putem telefona, besplatnim pozivom na broj: 0800 4 5555 30 (ukoliko zovete iz Nemačke).

 KO IMA PRAVO NA DEČIJI DOHODAK?

Nemački državljani prema zakonu o porezu na dohodak načelno dobijaju dečiji dodatak ako u Nemačkoj imaju prebivalište. Strani državljani koji žive u Nemačkoj mogu da primaju dečiji dodatak ako poseduju važeću boravišnu dozvolu. Državljani Evropske unije koji žive u Nemačkoj imaju potpunu slobodu kretanja i mogu da primaju dečiji dodatak nezavisno od toga da li imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak. Za građane koji su na privremenom radu u Nemačkoj, a potiču iz zemalja van EU, preduslov za dečiji dodatak je da je korisnik prava poreski obveznik sa boravišnom dozvolom.

 ZA KOJU DECU SE ISPLAĆUJE DEČIJI DODATAK?

Dečiji dodatak se isplaćuje za decu (nezavisno od njihovog državljanstva) ako u Nemačkoj imaju prebivalište ili ako žive u jednoj od članica Evropske unije ili Švajcarskoj.

U svojstvu deteta se uzimaju u obzir:

 • deca u prvom stepenu srodstva sa roditeljima, kao i usvojena deca
 • deca supružnika iz prethodnog braka, deca registrovanog supružnika i unuci koje je podnosilac zahteva primio u svoje domaćinstvo
 • deca u hraniteljskim porodicama, ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi

Dečiji dodatak se isplaćuje do navršene 18. godine života deteta, a posle toga samo uz posebne uslove.

 KOJE USLOVE TREBA DA ISPUNI DETE STARIJE OD 18. GODINA ZA DEČIJI DODATAK?

Za dete starije od 18. godina, isplaćivanje dečijeg dohotka je moguće do 25. godine života ukoliko se dete školuje za buduće zanimanje. Nakon napunjene 25. godine života, dečiji dodatak može da se isplaćuje samo ukoliko se deca nalaze u prelaznom razdoblju života što podrazumeva sledeće:

 • ako su odslužili zakonsku vojnu obuku ili civilnu službu
 • ako su umesto vojne obuke dobrovoljno pristali na vojnu službu ne dužu od 3 godine
 • ako su izvršavali funkciju humanitarnog radnika u zemljama razvoja koja oslobađa od vojne službe i vojnog roka

 DECA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU

Dečiji dodatak se isplaćuje i za decu od 18. do 21. godine života ukoliko dete nije u stalnom radnom odnosu, odnosno, isplaćuje se čak i ako dete radi povremene honorarne poslove koji ne prelaze u bruto prihodu više od evra.

 U KOJIM SLUČAJEVIMA SE JOŠ ISPLAĆUJE DEČIJI DOHODAK ZA DECU STARIJU OD 18. GODINA?

 • Za decu stariju od 18. godina postoji pravo da dečiji dohodak do navršene 25. godine života u slučaju kada dete želi da se stručno usavršava (u zemlji ili inostranstvu), ali ne može da započne školovanje zbog nedostatka mesta za školovanje kvalifikovanih kadrova.
 • Za decu stariju od 18. godina se isplaćuje dečiji dodatak ako dete odrađuje dobrovoljnu socijalnu ili ekološku godinu u smislu Zakona o volontiranju mladih. Ta godina može da se odradi i u inostranstvu. Takođe, isto važi i za decu koja sudeluju u programu „Erasmus +“ Evropske unije u trajanju od 12 meseci.
 • Ako dete učestvuje kao volonter u Nemačkoj ili inostranstvu u okviru Zakona o volonterskoj službi SR Nemačke.

  KOLIKO IZNOSI DEČIJI DODATAK?

Za prvo i drugo dete pojedinačno, od 2019. godine, dečiji dodatak iznosi 204 evra. Za treće dete 210 evra, a za svako sledeće dete 235 evra.

Primer: korisnik dečijeg dodatka za svojih 4 dece mesečno prima dohodak u iznosu od: 2×204 evra + 1×210 evra + 1×235 evra = 863 evra.

Kada za najstarije dete više ne postoji pravo na dečiji dodatak, na mesto prvog, drugog i trećeg deteta dolaze njegovi mlađi braća i sestre. Izostavljanjem najstarijeg deteta, mesečni iznos dečijeg dodatka se smanjuje za 235 evra.

 ŠTA ISKLJUČUJE ISPLAĆIVANJE DEČIJEG DODATKA?

Pravo na dečiji dodatak isključuje ako korisnik prava prima roditeljski dodatak u nekoj drugoj zemlji, čak i ako je taj iznos niži od nemačkog dečijeg dodatka. To ipak ne važi za dečije dodatke koje dodeljuje neka od zemalja u okvoru Evropske unije ili Švajcarska, a u tom slučaju je moguće ostvariti pravo na razliku kao delimični dečiji dodatak.

 ŠTA TREBA DA URADITE KAKO BISTE POČELI DA DOBIJATE DEČIJI DODATAK?

Potrebno je da podnesete zahtev za dečiji dodatak pismenim putem. Ispunjen zahtev se šalje Blagajni za pomoć porodici poštom ili faksom. Podnošenje zahteva putem telefonskog poziva ili e-mailom nije moguće.

Formulare za podnošenje zahteva možete da pronađete na adresi:

www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder

Sve informacije o dečijem dohotku možete da pronađete na sledećim stranicama:

www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder

www.bzst.de/DE/Home/home_node.html

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust