U toku je poslednji ovogodišnji konkurs projekta “Triple Win” za zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara u Nemačkoj, a konkurs traje do 04.10.2019. godine.

Zainteresovani medicinski radnici mogu da se prijave preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), a kroz ovaj projekat za odlazak na rad u Nemačku mogu da konkurišu isključivo oni sa završenom srednjom četvorogodišnjom školom i završenim stručnim ispitom.

Projekat “Triple Win” je deo Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, i radi na osnovu Sporazuma o posredovanju i privremenom zapošljavanju radnika, državljana Srbije u Nemačkoj zaključenog 2013. godine između Savezne službe za zapošljavanje Nemačke i Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) Srbije. Ovo je jedini projekat na međudržavnom nivou. Kandidati ne plaćaju nikakve nadoknade za posredovanje, a sve troškove projekta snose nemački poslodavci. Praktično, ovo je jedini kontrolisani način odlaska u Nemačku. Prijavljivanje za učešće na projektu vrši se isključivo preko Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), koja je, pored evidentiranja svih prijava, zadužena i za proveru da li ugovor o radu, koji je ponuđen kandidatima, ispunjava sve pravne uslove prema zakonu Srbije.

Projekat sarađuje sa više od 200 poslodavaca u Nemačkoj i svi oni su u obavezi da potpisivanjem ugovora garantuju zaključivanje radnog odnosa državljana Srbije pod istim uslovima kao i za radnike koji već rade u Nemačkoj.

Poznavanje nemačkog jezika nije presudno za ulazak u projekat, jer „Triple Win“ obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja i to o trošku projekta, a kandidatima će biti pružena i podrška u procesu nostrifikacije diplome kao i sam proces integracije u Nemačkoj.

GIZ Triple Win projekat kandidatima u prvom tromesečju od dolaska u Nemačku pruža podršku i prati njihovu integraciju preko integracionog savetnika. Posle dolaska stručnog kadra u Nemačku, GIZ u okviru jednodnevne posete pomaže oko obaveza kandidata prema državnim upravama. U slučaju posebnih pitanja u toku prve godine zaposlenja stručni kadar i poslodavac imaju mogućnost da se obrate ZAV-u koji nudi savetovanje i upućivanje. Prijave se podnose Nacionalnoj službi za zapošljavanje, a glavni uslov koji zainteresovani moraju da ispune je da imaju završenu četvorogodišnju medicinsku školu. Zbog otežanog procesa nostrifikacije diploma prekvalifikanti se ne primaju.

Za šest godina koliko „Triple Win“ radi, preko tog projekata posao u Nemačkoj je našlo oko 660 medicinskih sestara i tehničara, opšteg i pedijatrijskog smera.

Minimalna zarada u Nemačkoj pre nostrifikacije diplome iznosi 2.000 evra bruto, a posle nostrifikacije 2.400 evra. Poslodavci koji imaju ugovor sa „Triple Win“ projektom ne smeju da ponude potencijalnim zaposlenima manju zaradu od tog iznosa.

Kao regionalni projekat, Triple Win uzima u obzir stanje u svim matičnim zemljama što znači da je projekat orijentisan prema kodeksu ponašanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i ne regrutuju stručno osoblje iz zemalja, koje i same imaju nedostatak radne snage u oblasti zdravstvene nege. Pored toga, matične zemlje dugoročno posmatrano imaju korist od transfera znanja (know-how).

Triple Win uzima u obzir i interese poslodavca. Od individualne jezičke i stručne pripreme, kao i integracije medicinskog osoblja u nemačko društvo korist imaju i poslodavci, jer dobijaju dobro pripremljenu kvalifikovanu  radnu snagu. Triple Win uzima u obzir i ličnu situaciju medicinskog osoblja. Imigracija se smatra uspešnom, kada je pored integracije na tržištu rada uspešno izvršena i integracija u društveno okruženje. Stručno osoblje time povećava svoje kompetencije i mogućnosti napredovanja u karijeri.

Dakle, migracijom radne snage putem Triple Win projekta sve strane su na dobitku: stručno osoblje, matična zemlja i poslodavac.

Ko može da se prijavi?

Kandidati i kandidatkinje treba:

– da budu državljani Republike Srbije,
– da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji,
– da podnesu diplomu o završenoj četvorogodišnjoj medicinskoj školi u Srbiji za medicinsku sestru/tehničara IV stepen – opšti smer ili za pedijatrijsku sestru/tehničara.

Diploma o stručnom obrazovanju je obavezna. Pripadnici drugih srodnih grupa zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj nezi, babice, radiolozi, laboranti ili fizioterapeuti, kao i prekvalifikanti, ne mogu da učestvuju u projektu.

Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine moraju da prilože i rešenje o priznavanju strane diplome, koje donosi Ministarstvo prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
– da po mogućnosti imaju predznanje nemačkog jezika (uključujući i stručnu terminologiju), u idealnom slučaju B1 prema Evropskom referentnom okviru za jezike, ali predznanje nemačkog jezika nije neophodno za sam ulazak u projekat.

Konkursni rok se završava 04.10.2019.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

    ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust