Stranci mogu da se usele u Švajcarsku po osnovu zaposlenja, spajanja porodice i studiranja ili druge vrste obrazovanja, ili ukoliko ne planiraju da rade a mogu da dokažu da su finansijski obezbeđeni. Useljenje stranih državljana u Švajcarsku je regulisano zakonom o strancima. Uslovi za državljane zemalja koje nisu članice EU i Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) su dosta stroži i za njih važe kvote kada je u pitanju izdavanje boravišnih i radnih dozvola. Međutim od nedavno čak i državljani zemalja koje pripadaju EU i EFTA podležu kvotama za dobijanje radnih dozvola, a sve sa ciljem smanjenja broja stranih radnika u Švajcarskoj.

Iseljenje po osnovu zaposlenja

Zaposleni iz Srbije, koja pripada grupi takozvanih trećih zemalja (van EU i EFTA), u Švajcarskoj mogu da dobiju posao samo ako su visokokvalifikovani i ako poslodavac dokaže da nije mogao da nađe odgovarajućeg  radnika za to radno mesto medju građanima Švajcarske, EU/EFTA, ili među radnicima koji već imaju dugoročnu boravišnu i radnu dozvolu u Švajcarskoj.

Da bi to uradio, on mora prethodno da oglasi poziciju kod Regionalne službe za zapošljavanje (RAV) i na EURES-u (European Union’s Employment Services). Ukoliko ni posle toga ne uspe da nađe radnika, poslodavac dobija upitnik u kome mora da obrazloži zašto nije našao odgovarajućeg kandidata. Nakon toga, on nadležnima treba da objasni i zašto potraga za radnikom preko drugih kanala, kao što su agencije za zapošljavanje, internet, oglasi u novinama, itd, nije bila uspešna, uz prilaganje odgovarajućih dokaza koji uključuju i listu prijavljenih kandidata uz obrazloženje zašto svaki od njih ne ispunjava uslove. Tek nakon toga poslodavac može da dobije odobrenje da zaposli radnika iz trećih zemalja. U određenim situacijama regionalne vlasti mogu da traže poslodavcu da se dodatno potrudi kako bi našao radnika državljanina Švajcarske, odnosno EU/EFTA.

Kvalifikovan radnik pre svega poseduje minimum diplomu univerziteta ili druge institucije tog ranga, kao i određeni broj godina iskustva u struci. Osim kvalifikacija, kandidat treba da ispunjava i druge uslove, kao što su socijalna adaptibilnost, znanje jezika i godine starosti, koji će mu omogućiti lakšu integraciju u novo radno i životno okruženje.

Odobrenje kantonalne službe i zahtev za radnu vizu

Kada poslodavac dobije odobrenje regionalnih vlasti da zaposli radnika iz treće zemlje, u obavezi je da podnese zahtev za njegovu radnu dozvolu kod nadležne kantonalne službe. Nakon toga, za finalizaciju pravnog statusa radnika u Švajcarskoj, potrebno je još nekoliko meseci. Ukoliko je nadležna kantonalna služba odobrila zahtev, prosleđuje ga Državnom Sekretarijatu za Migraciju na konačno odobrenje.

Najvažniji uslovi koji se uzimaju u obzir prilikom odobrenja zahteva zaposlenima iz trećih zemalja su sledeći:

 • Odobrenje zahteva je u opštem ekonomskom interesu
 • Nisu popunjene propisane kvote za izdavanje dozvola
 • Ni jedan kandidat sa odgovarajućim kvalifikacijama nije nađen u Švajcarskoj ili zemljama članicama EU/EFTA
 • Samo menadžeri, stručnjaci i ostali kvalifikovani radnici dolaze u obzir. Pod “kvalifikovanim radnicima” podrazumeva se pre svega visoko obrazovani kadar sa diplomom univerziteta ili primenjenih nauka, koji poseduje potrebnu ekspertizu i više godina radnog iskustva u struci.
 • Integracioni kriterijumi se takođe uzimaju u obzir: sposobnost za prilagođavanje novoj radnoj i društvenoj sredini, znanje jezika i godine starosti.
 • Plata i svi uslovi moraju biti ekvivalentni onima koji se  primenjuju na švajcarske državljane, kako bi se sprečila zloupotreba radne snage iz trećih zemalja i obaranje cene rada na tržištu.

Ovo su opšti uslovi koji se odnose na sve delatnosti. U određenim sektorima mogu postojati specifični zahtevi vezani za minimalnu zaradu i uslove rada, kao i određeni izuzeci od opštih uslova.

Konačno odobrenje se zatim elektronski šalje ambasadi, odnosno diplomatskom predstavništvu Švajcarske zaduženom za matičnu zemlju radnika. Ovo odobrenje, međutim, ne predstavlja automatski dozvolu ulaska u Švajcarsku sa ciljem zaposlenja, već zaposleni mora u ambasadi u svojoj matičnoj zemlji da podnese zahtev za ulaznu vizu. S druge strane, ulazna radna viza za rad u Švajcarskoj se ne može izdati bez ovog odobrenja.

U Srbiji se zahtev predaje u Ambasadi Švajcarske u Beogradu. Za predaju zahteva za ulaznu vizu za rad potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • odobrenje izdato od nadležne kantonalne službe u Švajcarskoj
 • važeći pasoš
 • noviju fotografiju
 • taksu za vizu

U roku od 14 dana nakon dolaska u Švajcarsku, a obavezno pre stupanja na rad, zaposleni mora da se registruje u opštini u novom mestu prebivališta.

Strani studenti sa diplomom švajcarskih visokoobrazovnih institucija

Studenti koji završe studije na nekom od švajcarskih univerziteta ili drugoj obrazovnoj instituciji tog ranga imaju lakši pristup tržištu rada u Švajcarskoj. Oni imaju pravo da po završetku osnovnih ili postdiplomskih studija produže svoj boravak još šest meseci sa ciljem traženja posla. Ukoliko pronađu posao u svojoj struci, biće im izdata radna dozvola, ali samo pod uslovom da posao uključuje aktivnosti od posebnog naučnog ili ekonomskog značaja.

Dozvola za samostalnu delatnost u Švajcarskoj

Državljani trećih zemalja sa dozvolom boravka u Švajcarskoj moraju da dobiju odobrenje ovlašćenih kantonalnih i državnih organa kako bi mogli da se bave samostalnom delatnošću.

Odobrenje se može dobiti pod uslovom da je ekonomski opravdano, ako su ispunjeni određeni lični, finansijski i poslovni kriterijumi i ako postojeća kvota to dozvoljava.

Izuzetak su strani državljani koji su u braku sa švajcarskim državljanima ili vlasnicima švajcarskih trajnih boravišnih dozvola, kojima nije potrebno posebno odobrenje za bavljenje samostalnom delatnošću.

Dozvole  boravka za Švajcarsku

Nakon ulaska u Švajcarsku sa radnom vizom, prijave prebivališta i stupanja na rad, potrebno je podneti zahtev za boravišnu dozvolu. Dozvole boravka izdaju Kantonalne migracione kancelarije.

Postoje tri kategorije biometrijskih švajcarskih boravišnih dozvola, u formi kartice sa čipom, koje se izdaju državljanima trećih zemalja:

 • Kratkoročna boravišna dozvola (L) -važi maksimum godinu dana i može se obnoviti, ali tako da ukupan rok važenja ne može biti duži od 24 meseca. Obično je vezana za konkretan posao i firmu.
 • Boravišna dozvola (B) – početna ili privremena dozvola boravka koja važi godinu dana i može da se obnavlja svake godine. Uslovljena je ugovorom o zaposlenju na minimum godinu dana ili pohađanjem studija. Broj dozvola koje se izdaju je ograničen i podleže utvrđenim kvotama. Takođe u nekim slučajevima može biti ograničena samo na kanton koji je izdao ili na konkretan posao.
 • Trajna boravišna dozvola (C)  – ova dozvola omogućava trajan boravak u Švajcarskoj i može se obnavljati neograničeno. Dobija se uglavnom nakon 5-10 godina legalno provedenih u Švajcarskoj, a tačan broj potrebnih godina zavisi pre svega od matične zemlje doseljenika. Sa ovom dozvolom možete menjati poslove i poslodavce ili pokrenuti sopstveni posao i živeti u bilo kom delu Švajcarske.

Pored legalnog boravka u Švajcarskoj, ove dozvole omogućavaju svojim nosiocima i da slobodno putuju po svim zemljama šengenskog prostora bez obzira na to koji pasoš poseduju.

Za odobrenje boravišne dozvole potrebno je obratiti se ovlašćenim Kantonalnom migracionim organima, zavisno od mesta boravka.

Kada je u pitanju produženje dozvole, zahtev se mora predati najkasnije dve nedelje pre isteka roka važnosti dozvole, ali ne više od tri meseca unapred. Tom prilikom potrebno je priložiti postojeću boravišnu dozvolu, pasoš koji mora da važi minimum tri meseca nakon isteka roka važnosti buduće dozvole i, ukoliko postoji, pismo obaveštenja da vam uskoro ističe boravišna dozvola. Za sve dodatne informacije treba se obratiti odgovarajućoj kantonalnoj službi.

Na sledećoj adresi možete naći korisne linkove u vezi zaposlenja u Švajcarskoj:
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/arbeit/nicht-eu_efta-angehoerige/links_rund_um_das.html

Šta u slučaju gubitka posla?

Ukoliko kao strani državljanin u Švajcarskoj ostanete bez posla ili vam istekne ugovor o radu, niste u obavezi da odmah napustite Švajcarsku. Ukoliko imate važeću boravišnu dozvolu, možete ostati još šest meseci kako biste pronašli novog poslodavca. Međutim, za novo zaposlenje morate da dobijete odobrenje kantonalnih imigracionih organa ili organa nadležnih za tržište rada.

Takođe, kao nezaposleni sa važećom boravišnom dozvolom, imate pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, bez obzira na nacionalnost.

Iseljenje po osnovu spajanja porodice

Ukoliko poseduju dozvolu boravka C, državljani trećih zemalja imaju pravo da po osnovu spajanja porodice u Švajcarsku dovedu članove porodice sa kojima žive. Pod članovima porodice u ovom smislu smatraju se isključivo supružnik ili registrovani životni partner i deca mlađa od 18 godina.

Po dolasku u Švajcarsku, članovi porodice moraju da dostave sledeća dokumenta kako bi dobili dozvolu boravka:

 • Pasoš
 • Vizu
 • Dokument izdat u matičnoj zemlji koji dokazuje srodstvo odnosno brak ili partnerstvo.
 • Svaki član porodice koga će vlasnik boravišne dozvole izdržavati mora da dostavi garanciju izdatu od strane ovlašćene institucije u matičnoj zemlji  da će mu on plaćati sve životne troškove.
 • Supružnik/partner i deca od 12-18 godina dobijaju dozvolu prebivališta (B boravišnu dozvolu) sa rokom važnosti istim kao vaša boravišna dozvola. Članovi porodice mogu da se zaposle, ali moraju prethodno da se registruju kod kantonalnih imigracionih organa i organa zaduženih za tržište rada. Ukoliko budu živeli pet godina u Švajcarskoj bez prestanka, biće im odobrena boravišna dozvola (C). Deca mlađa od 12 godina odmah dobijaju dozvolu boravka C.

Ukoliko poseduju B dozvolu boravka, stranim državljanima može u nekim slučajevima biti dozvoljeno da dovedu porodicu po osnovu spajanja porodice, ukoliko su ispunjeni svi uslovi iz Akta o stranim državljanima, član 44. Za detalje treba kontaktirati nadležnu kantonalnu migracionu instituciju.

U slučaju boravka dužeg od 90 dana sa ciljem spajanja porodice ili sklapanja braka u Švajcarskoj, potrebno je u ambasadi pre odlaska podneti zahtev za nacionalnu vizu za boravak duži od 90 dana. Ovaj boravak podleže odobrenju kantonalne migracione službe nadležne za planirano mesto boravka.

Dokumentacija za nacionalnu vizu, za boravak preko 90 dana (D)

Spajanje porodice

 • Pasoš
 • 3 fotografije u boji na beloj pozadini formata 3.5 cm x 4.5cm
 • 3 kompletno popunjena i potpisana zahteva (D)

Za spajanje porodice sa supružnikom koji je švajcarski državljanin:

 • 3 kopije švajcarskog pasoša
 • 3 kopije potvrde o upisu braka u švajcarske matične knjige

Za spajanje porodice sa supružnikom, koji ima boravak u Švajcarskoj:

 • 3 kopije boravišne dozvole
 • Izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu – original i 2 kopije
 • Taksa za vizu u visini od 60 evra.

Za spajanje porodice kada dete treba da ide kod roditelja:

 • 3 kopije švajcarskog pasoša ili boravišne vize roditelja
 • Izvod iz matične knjige rođenih od deteta na međunarodnom obrascu – original i 2 kopije
 • ukoliko su roditelji švajcarski državljani, ne plaća se taksa, ukoliko su roditelji strani državljani sa dozvolom boravka u Švajcarskoj, ne plaća se taksa za decu do 6 godina, za decu od 6 do 12 godina taksa iznosi 35 evra, a za decu preko 12 godina 60 evra

Kada dete ide kod jednog roditelja:

– Ukoliko su roditelji razvedeni:

 • Pravosnažna presuda o razvodu braka roditelja – original ili overena fotokopija, iz koje proizilazi kome je dodeljeno starateljstvo nad detetom + prevod na jezik mesta boravka u Švajcarskoj + 2 kopije

– Ukoliko je jedan roditelj preminuo:

 • Međunarodni izvod iz matične knjige umrlih original + 2 kopije

Dodatna dokumentacija kada se radi o spajanju porodice usvojenog deteta sa roditeljima:

 • Pravosnažna presuda o usvajanju – original ili overena fotokopija + apostilj pečat + prevod na jezik mesta boravka u Švajcarskoj + 2 kopije

 Spajanje porodice i upis braka sa švajcarskim državljaninom – brak sklopljen u Srbiji

Original dokumentacija se može lično ili posredstvom trećeg lica predati na šalteru ambasade utorkom, sredom i četvrtkom, između 10 i 12 sati.

 1. Od supružnika sa državljanstvom Srbije
 • Izvod iz matične knjige venčanih na međunarodnom obrascu, ne stariji od 6 meseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih iz mesta rođenja, na međunarodnom obrascu, ne stariji od 6 meseci
 • Za maloletne osobe, sudsko rešenje kojim se dozvoljava sklapanje braka, sa pečatom «Apostille»1 + prevod
 • Uverenje o državljanstvu sa pečatom «Apostille» 1, ne starije od 6 meseci + prevod
 • Uverenje sa podacima o svim upisanim činjenicama u matičnoj knjizi rođenih (ev. Upisi braka, razvoda, promene prezimena i sl.), sa pečatom «Apostille» 1, ne starije od 6 meseci + prevod
 • Za razvedene osobe: pravosnažna presuda o razvodu (original ili overena kopija) sa pečatom «Apostille» 1 + prevod

Ako je jedan od supružnika švajcarski državljanin, brak mora da se prijavi u najkraćem roku kako bi isti mogao da se registruje u švajcarskim matičnim knjigama. Za to je nadležna kantonalna matična služba kantona porekla. Po potrebi, ova ambasada proverava i overava dokumenta i prosleđuje ista nadležnim organima, preko saveznog ureda za matične službe u Bernu.

 • Za osobe koje su izvršile promenu ličnog imena ili prezimena: pravosnažno rešenje o promeni prezimena, izdato od strane odeljenja za opštu upravu nadležne opštine, sa pečatom «Apostille»1 , ne stariji od 6 meseci + prevod
 • Za udovce/udovice: izvod iz matične knjige umrlih prethodnog supružnika, na međunarodnom obrascu, ne starije od 6 meseci
 • Potvrda o prebivalištu pre sklapanja braka, sa pečatom «Apostille»1 , ne starija od 6 meseci + prevod
 • po jedna fotokopija svakog dokumenta i prevoda (ne mora biti overena)
 • 2 kopije pasoša
 1. Od supružnika sa švajcarskim državljanstvom
 • 2 kopije švajcarskog pasoša
 • 2 kopije potvrde o prebivalištu iz Švajcarske

Zahtev za vizu (spajanje porodice)

 Original pasoš + 3 kopije + 3 slike u boji na beloj pozadini, veličine 3.5 cm x 4.5 cm

 • 3 kopije švajcarskog pasoša supružnika
 • 3 popunjena i potpisana zahteva (boravak preko 90 dana)

 Priprema za venčanje u Švajcarskoj – sklapanje braka u Švajcarskoj

Matična služba mesta boravka verenika/verenice u Švajcarskoj nadležna je za sprovođenje pripreme za venčanje i daje sve neophodne informacije. Verenik/ca sa boravkom u Srbiji može da preda zahtev u Švajcarskoj ambasadi u Beogradu.

Potrebno je zakazati (na 011 30 65 815 ili na bel.visa@eda.admin.ch) prijem za predavanje sledeće original dokumentacije:

-Od verenika/ce

 • Izvod iz matične knjige rođenih iz mesta rođenja, na međunarodnom obrascu, ne stariji od 6 meseci
 • Za maloletne osobe, sudsko rešenje kojim se dozvoljava sklapanje braka, sa pečatom «Apostille» 1 + prevod
 • Uverenje o državljanstvu sa pečatom «Apostille» 1, ne starije od 6 meseci + prevod
 • Uverenje sa podacima o svim upisanim činjenicama u matičnoj knjizi rođenih sa navodima: neudata/neoženjen, razveden/a, udovac/ica, upisi braka, razvoda, promene prezimena i sl, sa pečatom «Apostille» 1, ne starije od 6 meseci + prevod
 • Za razvedene osobe: pravosnažna presuda o razvodu (original ili overena kopija) sa pečatom «Apostille» 1 + prevod
 • Za osobe koje su izvršile promenu ličnog imena ili prezimena: pravosnažno rešenje o promeni prezimena, izdato od strane odeljenja za opštu upravu nadležne opštine, sa pečatom «Apostille»1 , ne stariji od 6 meseci + prevod
 • Za udovce/udovice: izvod iz matične knjige umrlih prethodnog supružnika, na međunarodnom obrascu, ne starije od 6 meseci
 • Potvrda o prebivalištu, sa pečatom «Apostille»1 , ne starija od 6 meseci + prevod
 • po jedna fotokopija svakog dokumenta i prevoda
 • 2 kopije pasoša

– Od verenika/ce sa prebivalištem u Švajcarskoj

 1. a) Sa švajcarskim državljanstvom:
 • 2 kopije švajcarskog pasoša
 • 2 kopije potvrde o prebivalištu u Švajcarskoj
 1. b) Sa srpskim / drugim državljanstvom:
 • 2 kopije boravišne dozvole u Švajcarskoj,
 • 2 kopije potvrde o prebivalištu u Švajcarskoj
 1. Takse u ukupnom iznosu od 31.800 RSD, plaćaju se u gotovini na šalteru ambasade

 Zahtev za vizu – lično prisustvo podnosioca zahteva neophodno

 Original Pasoš + 3 kopije + 3 slike u boji na beloj pozadini, veličine 3.5 cm x 4.5 cm

 • 3 kopije švajcarskog pasoša ili švajcarske boravišne dozvole verenika/ce
 • 3 popunjena i potpisana zahteva (boravak preko 90 dana)
 • EUR 60 (taksa za zahtev za vizu)

 Upis partnerstva u Švajcarskoj

Potrebno je zakazati (011/30 65 820 ili 825) prijem za predavanje sledeće dokumentacije:

 1. Od partnera sa prebivalištem u Srbiji
 • Izvod iz matične knjige rođenih iz mesta rođenja, na međunarodnom obrascu, ne stariji od 6 meseci
 • Uverenje o državljanstvu sa pečatom «Apostille» 1, ne starije od 6 meseci + prevod
 • Uverenje sa podacima o svim upisanim činjenicama u matičnoj knjizi rođenih (ev. Upisi braka, razvoda, promene prezimena i sl.), sa pečatom «Apostille» 1, ne starije od 6 meseci + prevod
 • Za razvedene osobe: pravosnažna presuda o razvodu (original ili overena kopija) sa pečatom «Apostille» 1 + prevod
 • Za udovce/udovice: izvod iz matične knjige umrlih prethodnog supružnika, na međunarodnom obrascu, ne starije od 6 meseci
 • Potvrda o prebivalištu, sa pečatom «Apostille»i , ne starija od 6 meseci + prevod
 • po jedna kopija svakog dokumenta i prevoda
 • Pasoš+ 2 kopije
 1. Takse u ukupnom iznosu od 31.800 RSD, plaćaju se u gotovini na šalteru ambasade
 1. Od partnera sa prebivalištem u Švajcarskoj
 1. a) Sa švajcarskim državljanstvom:
 • Kopija švajcarskog pasoša,
 • Potvrda o prebivalištu iz Švajcarske
 1. b) Sa srpskim državljanstvom:
 • Kopija boravišne vize,
 • Potvrda o prebivalištu iz Švajcarske

Zahtev za vizu- obavezno je lično prisustvo podnosioca zahteva

 • Original Pasoš + 3 kopije + 3 slike u boji na beloj pozadini, veličine 3.5 cm x 4.5 cm
 • 3 kopije švajarskog pasoša partnera ili boravišne vize
 • EUR 60.00 (taksa za zahtev za vizu)
 • 3 popunjena i potpisana zahteva (boravak preko 90 dana)

Boravak u Švajcarskoj po osnovu studija

Kako bi studirali u Švajcarskoj, strani državljani treba pre svega da dobiju potvrdu da su primljeni na neku od švajcarskih visokoobrazovnih institucija. U tu svrhu je potrebno kontaktirati (uglavnom on-line) željeni univerzitet ili visoku školu u roku predviđenom za prijave. Od dokumenata su za prijavu pre svega potrebne potvrde ili svedočanstva o završetku srednjoškolskog obrazovanja i novija fotografija kao za pasoš.

Nakon što dobiju potvrdu o prijemu na željenu obrazovnu ustanovu, studenti poreklom iz zemalja koje nisu članice EU/EFTA, gde spada i Srbija, treba da se obrate Švajcarskoj ambasadi ili predstavništvu u svojoj zemlji kako bi podneli zahtev za D boravišnu vizu za boravak duži od 90 dana. Odobrena viza je dovoljan uslov za ulazak i boravak u Švajcarskoj po osnovu studiranja.

Dokumentacija za nacionalnu vizu za boravak preko 90 dana (D)

Studenti

Original dokumentacija se može predati lično ili posredstvom trećeg lica na šalteru Ambasade Švajcarske u Beogradu, utorkom, sredom i četvrtkom između 10.00 i 12.00 časova. Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju. Neophodna je sledeća dokumentacija (prevodi ne moraju biti overeni od strane sudskog tumača):

 • Važeći pasoš na uvid
 • 3 fotokopije prve dve stranice pasoša
 • 3 slike u boji na beloj pozadini formata 3.5 cm x 4.5cm
 • 3 kompletno popunjena zahteva za boravak preko 90 dana (D)
 • 3 fotokopije potvrde o upisu na studije u Švajcarskoj
 • 3 fotokopije potvrde o uplati školarine. Ukoliko se uplata vrši tek prilikom početka studija, neophodne su 3 fotokopije potvrde ili dopisa univerziteta /škole da se uplata vrši naknadno, na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku.
 • 3 fotokopije potvrde o raspoloživim finansijskim sredstvima tokom celokupnog trajanja školovanja / studija (najmanje za jednu godinu) na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku:

– ukoliko podnosilac zahteva za vizu sam snosi troškove, neophodan je izvod sa bankovnog računa u visini od minimalno 21.000 CHF.

– ukoliko garant iz Švajcarske snosi troškove za podnosioca zahteva za vizu, neophodan je izvod sa njegovog bankovnog računa, potvrda o primanjima, kao i samostalno sastavljena i potpisana garantna izjava o preuzimanju troškova u visini od minimalno 21.000 CHF sa fotokopijom švajcarskog pasoša, odnosno stranog pasoša i švajcarske boravišne dozvole.

– ukoliko je podnosiocu zahteva za vizu dodeljena stipendija, potvrda o stipendiji u visini od minimalno 21.000 CHF po godini.

o 3 fotokopije dokaza o adresi boravka (studentski dom, privatan smeštaj kod prijatelja / rodbine, sopstveni stan – priložiti kopiju ugovora o stanu) na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku – ukoliko podnosilac zahteva za vizu nema potvrdu od studentskog doma, neophodna je pismena izjava podnosioca da je potraga mesta u studentskom domu u toku, sa kopijama prepiski sa studentskim domovima – ukoliko je u pitanju privatan smeštaj, neophodna je potpisana garantna izjava prijatelja / rodbine da će podnosilac boraviti u stanu prijatelja / rodbine, fotokopija ugovora o stanu i fotokopija švajcarskog pasoša, odnosno stranog pasoša i švajcarske boravišne dozvole – ukoliko je u pitanju sopstveni stan, neophodna je fotokopija ugovora o stanu.

3 fotokopije stečenih svedočanstava / diploma i njihovih prevoda na nemački, francuski, italijanski ili engleski jezik .

3 fotokopije diploma o poznavanju jezika na kome se održava nastava (jezički kursevi u inostranstvu itd.) i njihovih prevoda na nemački, francuski, italijanski ili engleski jezik.

3 fotokopije dopisa sledećeg sadržaja, koji se sastavlja u slobodnoj formi, odnosno poseban dopis za svaku tačku ili sve tačke sjedinjene u jednom dopisu, na nemačkom, francuskom, italijanskom ili engleskom jeziku:

-osnovni motiv za upis studija u Švajcarskoj

-obrazloženje za izbor škole / fakulteta

-detaljan plan studija (broj časova, predavanja, vežbi)

-završna diploma (diploma, akademska titula koja će biti stečena)

-lični planovi nakon završetka studija

-pismena izjava o dobrovoljnom napuštanju Švajcarske nakon završetka studija.

Boravišna dozvola za strane državljane bez zaposlenja

Doseljenici iz trećih zemalja koj žele da se nastane u Švajcarskoj a ne planiraju da rade (na primer finansijski nezavisni ili imućni pojedinci ili penzioneri ) mogu da apliciraju za boravišnu dozvolu ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

 • Da podnesu zahtev za vizu u Ambasadi ili konzularnom predstavništvu Švajcarske u svojoj zemlji boravka.
 • Da dostave dokaze da poseduju dovoljna finansijska sredstva za život u Švajcarskoj i da ne mogu pasti na teret države.
 • Da imaju zdravstveno osiguranje koje uključije i osiguranje u slučaju nezgode.

Švajcarsko državljanstvo

Švajcarska godinama važi za jednu od zemalja čije je državljanstvo najteže dobiti. Ovo se pre svega odnosi na one koji su rođeni u Švajcarskoj, a čiji su roditelji, ili babe i dede, imali trajno prebivalište, ali ne i državljanstvo u toj zemlji.

Prema važećim propisima, ukoliko je neka osoba rođena u Švajcarskoj, to ne znači da će dobiti državljanstvo. Strani državljani moraju da žive legalno 12 godina u Švajcarskoj pre nego što se prijave za državljanstvo. Tom prilikom,moraju da polažu stroge testove i obave intervjue u državnim institucijama, čime treba pre svega da dokažu da su dobro integrisani.

Švajcarci su u februaru 2017, uprkos protivljenju lokalnih desničara, referendumom izglasali uvođenje olakšica u vezi sa izdavanjem državljanstava osobama koje pripadaju trećoj generaciji imigranata. Ipak, državljanstvo i dalje mnogo lakše dobijaju supružnici švajcarskih državljana, uključujući i one koji nikad nisu živeli u toj zemlji.

Sledeće osobe postaju švajcarski državljani samim rođenjem:

-Dete rođeno u braku,  čiji je bar jedan roditelj švajcarski državljanin.

-Dete majke koja je švajcarska državljanka, bez obzira da li je udata.

-Maloletno vanbračno dete čiji je otac švajcarski državljanin ukoliko je otac priznao dete ili je očinstvo sudski dokazano.

-Ukoliko maloletno dete koje ima pravo na švajcarsko državljanstvo ima svoju decu, ta deca takođe imaju pravo na švajcarsko državljanstvo.

Dete rođeno van Švajcarske, koje ima državljanstvo neke druge zemlje, a čiji je jedan od roditelja švajcarski državljanin, gubi pravo na državljanstvo ukoliko do svoje 25. godinenije bilo prijavljeno švajcarskim institucijama ili ambasadi Švajcarske ili ukoliko ne da pisanu izjavu da želi da zadrži švajcarsko državljanstvo. Deca roditelja koji su na ovaj način izgubili švajcarsko državljanstvo takođe ga gube.

U slučaju običnog zahteva za državljanstvo, nadležna je kantonalna uprava u Švajcarskoj kojoj pripada mesto prebivališta podnosioca zahteva, a u slučajevima pojednostavljenog postupka ili vraćanja državljanstva nadležan je Državni Sekretarijat za Migracije.

Pojednostavljena procedura za supružnika švajcarskog državljanina

Supružnici švajcarskih državljana ne stiču pravo na državljanstvo po automatizmu, samim sklapanjem braka. Oni međutim, imaju pravo da podnesu zahtev za dobijanje švajcarskog državljanstva po pojednostavljenom postupku.

Po zakonu, strani državljanin koji je u braku sa švajcarskim državljaninom i koji živi u inostranstvu može da podnese zahtev za dobijanje državljanstva po pojednostavljenom postupku ukoliko:

-živi šest godina u braku sa svojim švajcarskim supružnikom i

-ima bliske veze sa Švajcarskom

U smislu ovog zakona pod bliskim vezama se podrazumeva:

-da je tokom šest godina pre datuma aplikacije boravio u Švajcarskoj minimum tri puta po pet dana,

-da poseduje znanje nekog od nacionalnih jezika na nivou dovoljnom za svakodnevnu usmenu komunikaciju,

-poseduje osnovna znanja o geografiji, istoriji i političkim i društvenim osobenostima Švajcarske i

-ima  kontakte ili prijateljstva sa Švajcarcima.

Takođe moraju biti ispunjeni i osnovni uslovi koji podrazumevaju da podnosilac zahteva ne ugrožava javnu bezbednost i javni red, da poštuje Ustav, učestvuje u ekonomskom životu ili završi obrazovni program ili trening, podržava članove svoje porodice u integraciji i ne predstavlja pretnju za spoljnu ili unutrašnju bezbednost Švajcarske.

Redovna procedura za podnošenje zahteva za švajcarsko državljanstvo

Redovna procedura izgleda ovako:

-podnosilac zahteva predaje potpisan zahtev na zvaničnom obrascu i sa potrebnom pratećom dokumentacijom u odgovarajućoj kantonalnoj upravi i plaća zakonom predviđenu taksu.

-uprava poziva podnosioca zahteva na intervju kako bi, pre svega, utvrdila da li je dobro integrisan u švajcarsku zajednicu, kao i da li ispunjava ostale uslove.

-kantonalna uprava prosleđuje zahtev Državnom sekretarijatu za migracije, zajedno sa svojim izveštajem o izvršenim proverama.

-Državni sekretarijat za migracije donosi odluku

-Kantonalna uprava obaveštava podnosioca zahteva o odluci.

Švajcarski zakon priznaje dvojno državljanstvo, tako da se i nakon njegovog dobijanja može paralelno zadržati i postojeće državljanstvo, osim ukoliko se po zakonu zemlje porekla na taj način staro državljanstvo automatski gubi.

PROČITAJTE JOŠ:

Pročitajte: KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: KORISNI SAVETI ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: SERVISNE INFORMACIJE

Pročitajte: ZANIMLJIVOSTI O ZEMLJAMA NEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust