ucenje nemackog zanimljivosti

Uslovi za iseljenje u Austriju su brojni, ali ukoliko počnete na vreme da skupljate dokumentaciju proces će biti za nijansu brži.

Austrijska vlada podržava doseljavanje kvalifikovanih radnika, visokokvalifikovanih stručnjaka i naučnih radnika, kao i njihovih porodica u ovu zemlju. Za potrebe ovih kategorija doseljenika koji dolaze iz država koje nisu članice Evropske unije ni Evropskog ekonomskog prostora formirana je specijalna austrijska boravišno-radna dozvola koja nosi naziv Crveno-Belo-Crvena kartica (Rot-Weiß-Rot Karte). Dostupne su takođe i druge vrste boravišnih i radnih dozvola o kojima će biti reči u ovom tekstu.

Državljani Srbije imaju pravo da u okviru bezviznog režima borave u zemljama šengenskog prostora do 90 dana u periodu od 180 dana. Bezvizni režim ne daje pravo građanima Srbije da borave duže od 90 dana ili da se zaposle u pomenutim zemljama.

Uslovi za iseljenje u Austriju – Podnošenje zahteva za austrijsku boravišnu vizu

Viza za duži boravak, boravišna viza – takozvana Nacionalna viza D, omogućava boravak  preko 90 dana bez prekida ali maksimalno 180 dana po kalendarskoj godini. Ova viza takođe omogućava i boravak od 90 dana u toku šest meseci u celokupnom Šengenskom prostoru.

Za podnošenje zahteva za ovu vizu potrebno je sledeće:

– Opšti uslovi za dobijanje bilo koje vize, a to su: pasoš, biometrijske fotografije, popunjen obrazac zahteva za vizu i putno zdravstveno osiguranje. Osiguranje mora da ispunjava sledeće kriterijume: da važi u svim zemljama Šengenskog sporazuma, da pokriva sumu od minimum 30.000 evra, da period važenja osiguranja odgovara periodu važenja vize i da je sedište osiguravajućeg društva u Austriji ili nekoj od zemalja članica Evropske unije.

– Lično prisustvo svih podnosilaca zahteva (sa izuzetkom dece mlađe od 16 godina).

-Potvrda o zaposlenju, odnosno statusu u Srbiji.

Za zaposlene: aktuelna potvrda poslodavca o trenutnom zanimanju, uključujući i visinu primanja i datum stupanja u radni odnos, radna knjižica sa fotokopijom
Za samostalne preduzetnike: izvod iz privrednog registra i aktuelna potvrda o izmirenom porezu
Za studente: potvrda sa fakulteta ili više škole o statusu, indeks sa fotokopijom (prva strana, poslednji upisan semestar, poslednji položen ipit)
Za učenike: potvrda iz škole o pohađanju nastave
Za poljoprivrednike: potvrda nadležnog organa, eventualno izvod iz zemljišnog katastra
Za mlađe od 18 godina: izvod iz matične knjige rođenih. Ukoliko ne putuju sa roditeljima, odnosno sa jednim roditeljem: pismena saglasnost oba roditelja ili onog roditelja sa kojim ne putujete, overena kod notara ili u opštini
Za penzionere: rešenje o penziji, penzijski ček
Za domaćice: Izvod sa računa ili potvrda o primanjima supružnika, pasoš supružnika, izvod iz matične knjige venčanih.

Pored gore navedenog, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju, u zavisnosti od razloga traženja boravišne D vize:

– Potrebna dokumenta za praksu/volonterski rad:

 • Potvrda o praksi odnosno volonterskom radu (Potvrda od AMS – “Anzeigebestätigung”)
 • Izvod iz kaznene evidencije iz MUP-a, ne stariji od tri meseca
 • Izvod iz matične knjige rođenih

-Za stipendiste:

 • Dopis austrijskog univerziteta ili više škole o stipendiji
 • Dokaz o obezbeđenom smeštaju (ugovor o kupovini ili zakupu ili pismena izjava pozivaoca o smeštaju)
 • Izvod iz kaznene evidencije iz MUP-a, ne stariji od tri meseca
 • Izvod iz matične knjige rođenih

Uslovi za iseljenje u Austriju – podnošenje zahteva za boravišnu dozvolu

Boravišna viza važi maksimalno šest meseci  i za svaki duži boravak potrebna je boravišna dozvola.

Izdavanje boravišnih dozvola strancima koji nameravaju da se u Austriji zadrže duže od šest meseci je regulisano Saveznim zakonom o prebivalištu i boravku, a nadležni organ za izdavanje boravišnih dozvola je vlada pokrajine u kojoj se nalazi planirano mesto boravka .

Prvi zahtev za dobijanje boravišne dozvole načelno treba podneti u ambasadi pre putovanja. Ambasada zahteve predate u Srbiji prosleđuje na obradu nadležnoj pokrajinskoj vladi.

Kao izuzetak od ovog pravila, pravo da prvi zahtev podnesu u Austriji imaju sledeće kategorije:

 • Stranci koji imaju pravo ulaska prema bezviznom režimu u okviru dozvoljenog boravka bez vize.
 • Članovi porodice austrijskih državljana, državljana zemalja koje pripadaju Evropskom ekonomskom prostoru ili švajcarskih državljana koji su trajno nastanjeni u Austriji, ako nisu iskoristili pravo boravka koje im po zakonu pripada, ili na osnovu sporazuma o slobodi kretanja između Evropske zajednice i Švajcarske, i to nakon ulaska u zemlju u skladu sa zakonom i za vreme pravno regulisanog boravka.
 • Stranci, maksimalno šest meseci po gubitku austrijskog državljanstva ili državljanstva neke od zemalja Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske.
 • Deca prvih šest meseci od rođenja pod uslovom da majka ima važeću boravišnu dozvolu.
 •  Stranci koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu za naučni ili istraživački rad i njihovi članovi porodice.
 • Nosici vize za traženja zaposlenja koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu Rot-Weiß-Rot Karte.
 • Apsolventi studija u zemlji koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu Rot-Weiß-Rot Karte, a za vreme zakonski regulisanog boravka.

Ukoliko dozvola boravka ne bude odobrena tokom zakonski dozvoljenog boravka prema bezviznom režimu ili važećoj vizi, potrebno je nakon isteka dozvoljenog boravka napustiti Austriju i sačekati ishod postupka.

Opšti uslovi za izdavanje boravišne dozvole

Sledeći opšti uslovi moraju da budu ispunjeni za izdavanje bilo kog tipa boravišne dozvole:

Dovoljna finansijska sredstva za život. Fiksan i redovan prihod koji omogućava izdržavanje bez korišćenja socijalne pomoći. Primanja ne mogu biti manja od standardne stope prihoda, koja za 2018 iznosi 909,42 evra za samce, 1.363,52 evra za bračne parove i dodatnih 140,32 evra za svako dete.

Zdravstveno osiguranje koje pokriva sve rizike. Članovi porodice vlasnika Crveno-belo-crvene kartice, Plave EU kartice i članovi porodice austrijskih državljanja su obično osigurani preko njihovog zdravstvenog osiguranja.

Adekvatan smeštaj (ugovor o zakupu ili vlasništvu kao dokaz) koji po veličini zadovoljava lokalne kriterijume po pitanju kvadrature srazmerno broju članova porodice.

Dokaz o znanju nemačkog jezika („Nemački pre imigracije“). Ovaj dokaz je neophodno priložiti kada se prvi put podnosi zahtev za sledeće kategorije boravišnih dozvola: Crveno-belo-crvena Plus kartica, dozvola boravka za člana porodice, dozvola boravka za izdržavano lice, obična dozvola boravka  i dozvola boravka bez prava na rad.

Dovoljno je osnovno znanje nemačkog jezika, koje odgovara nivou A1 Evropskog jezičkog okvira.

Kao dokaz priznaju se sledeće diplome:

 • Österreichisches Sprachdiplom Deutsch
 • Goethe Institut
 • Telc GmbH
 • Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF – Austrijski intregracioni fond)

Završeni Modul 1 i 2 Sporazuma o integraciji se takođe smatraju dovoljnim dokazom znanja nemačkog.

Diploma ne sme biti starija od godinu dana u trenutku podnošenja zahteva.

Dokaz poznavanja nemačkog jezika nisu dužni da prilože sledeći podnosioci zahteva:

 • Deca mladja od 14 godina.
 • Lica od kojih se s obzirom na njihovo fizičko ili psihičko zdravstveno stanje ne može očekivati da prilože dokaz, što je potrebno dokazati nalazom lekara ovlašćenog kod odgovarajućeg državnog organa ili lekara od poverenja pri predstavništvu Republike Austrije
 • Članovi porodice nosioca boravišne dozvole tipa „Rot-Weiß-Rot  za posebno visoko kvalifikovan kadar“, nosioca boravišne dozvole tipa „Blaue Karte EU“ ili nosioca boravišne dozvole za istraživače.
 • Članovi porodice nosioca dozvole Dugoročna EU boravišna dozvola, ukoliko je prethodno imao Crveno-belo-crvenu ili Plavu EU karticu ili boravišnu  dozvolu za istraživače.
 • Članovi porodice izbeglica
 • Osobe koje daju pisanu izjavu da neće boraviti u Austriji duže od 24 meseca za period od tri godine. Izjava mora da sadrži neopozivo odricanje podnošenja zahteva za produženje dozvole.

-Boravak osobe ne sme da predstavlja  pretnju za javni red i bezbednost ili da ugrozi odnose Austrije sa drugim državama.

Nadležna ustanova za izdavanje boravišnih dozvola je Lokalna pokrajinska kancelarija ili ovlaščene mesne ili opštinske administrativne ustanove.

Dokumentacija potrebna za izdavanje boravišne dozvole

Za izdavanje bilo kog tipa boravišne dozvole potrebna je sledeća dokumentacija:

 • pasoš, osim za decu do šest meseci starosti koja ga još uvek nemaju
 • izvod  iz matične knjige rođenih (samo kod podnošenja prvog zahteva)
 • novija fotografija
 • po potrebi dokaz o bračnom stanju ili srodstvu
 • potvrda o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o odgovarajućem smeštaju
 • dokaz o dovoljnim sredstvima za izdržavanje
 • dokaz da član porodice kome se pridružujete u Austriji ima boravišnu dozvolu
 • dokaz o poznavanju nemačkog jezika

Uslovi za iseljenje u Austriju -radna dozvola za Austriju

Da biste dobiili boravišno-radnu dozvolu za Austriju morate imati obavezujuću poslovnu ponudu austrijskog poslodavca.

Najbolji način za traženje posla u Austriji je preko interneta. Većina firmi objavljuje oglase za poslove na svojim sajtovima, tako da možete potražiti sajtove konkretnih kompanija koje vas interesuju. Takođe, možete potražiti oglase na sledećim adresama koje preporučuje Migraciona platforma Savezne vlade Republike Austrije:

Uslovi za iseljenje u Austriju – Rot-Weiß-Rot Karte

Crveno-belo-crvena kartica (Rot-Weiß-Rot Karte) je boravišno-radna dozvola namenjena zaposlenima iz takozvanih ‘trećih zemalja’ koji su dobili konkretnu ponudu za zaposlenje od poslodavca u Austriji. U ovu grupu zemalja spada i Srbija, a reč je o zemljama koje nisu članice Evropske unije odnosno Evropskog ekonomskog prostora .

Ova dozvola se izdaje uz odobrenje Službe zapošljavanja Austrije (AMS), a zahtev podnosi poslodavac u Austriji pre dolaska zaposlenog u zemlju.

Crveno-belo-crvena kartica se izdaje na period od 24 meseca i predstavlja ograničenu dozvolu boravka i rada isključivo kod poslodavca koji je naveden u aplikaciji, odnosno na čiji je zahtev izdata.

Za odobravanje ove kartice postoji utvrđen sistem koji se zasniva na na sledećim kriterijumima:

 • kvalifikacija
 • radno iskustvo
 • poznavanje jezika
 • starost
 • studije u Austriji

Lica koja se u Austriju doseljavaju na osnovu dozvole „Rot-Weiß-Rot Karte” nemaju obavezu da pre dolaska dokazuju poznavanje nemačkog jezika ali im poznavanje jezika može doneti bodove a samim tim povećati šanse za dobijanje ove dozvole.

Članovi porodice radne snage koja se doseljava na temelju dozvole „Rot-Weiß-Rot Karte” dobijaju dozvolu boravka „Rot-Weiß-Rot Karte Plus“ koja im omogućava i pristup tržištu rada i moraju da dokažu osnovno poznavanje nemačkog jezika, o čemu će biti više reči kasnije.

Postoji nekoliko kategorija koje mogu dobiti Crveno-belo-crvenu karticu:

-Posebno visokokvalifikovana radna snaga

-Stručna radna snaga u deficitarnim profesijama

-Ostali kadrovi od ključnog značaja

– Studenti koji su diplomirali na austrijskim univerzitetima i visokim školama

-Ključni samostalni privrednici

-Osnivači preduzeća

Posebno visokokvalifikovana radna snaga

Reč je o kandidatima koji imaju minimum 70 od ukupno 100 poena prema utvrđenom sistemu bodovanja koji možete videti ovde. Cilj je da se privuče,vrhunski kadar kao što su istraživači, naučnici i vrhunski stručnjaci. Oni imaju i mogućnost da, ukoliko još uvek nisu našli konkretan posao u Austriji, dobiju D boravišnu vizu na 6 meseci sa ciljem traženja posla, pa da kada pronađu posao koji odgovara njihovim kvalifikacijama, apliciraju za Crveno-belo-crvenu karticu za veoma visoko kvalifikovane radnike. Međutim, ukoliko ne nađu odgovarajući posao u roku važenja vize, moraju da napuste zemlju i mogu da podnesu novi zahtev za vizu tek nakon 12 meseci.

Stručna radna snaga u deficitarnim profesijama

Listu deficitarnih profesija i zanimanja u Austriji za 2018 godinu možete pogledati ovde. To je zvaničan spisak koji ažurira austrijsko Ministarstvo za rad u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i za zanimanja sa ovog spiska ne postoji dovoljan broj austrijskih kandidata pa su dobrodošli zaposleni iz inostranstva, uključujući i zemlje koje nisu članice Evropske unije.

Ukoliko imate validnu diplomu u struci sa liste deficitarnih zanimanja, a dobili ste konkretnu ponudu za posao od austrijskog poslodavca koja je u skladu sa važećim zakonom i imate minimum 55 poena prema sistemu bodovanja ,možete podneti zahtev za Crveno-belo-crvenu karticu za stručnu radnu snagu u deficitarnim zanimanjima.

Kadar od ključnog značaja

Ukoliko ste pronašli posao u Austriji i poslodavac želi da vas zaposli kao kadar od ključnog značaja, možete dobiti Crveno-belo-crvenu karticu pod uslovom da će vam plata iznositi minimum 3078 evra (za mlađe od 30 godina 2,565 evra) i da trenutno nema austrijskih državljana sa istim kvalifikacijama registrovanih kod Službe za zapošljavanje. Takođe, morate imati minimum 50 poena prema važećem sistemu bodovanja. 

Studenti  austrijskih visokoobrazovnih ustanova

Studenti austrijskih univerziteta i viših škola, poreklom iz ‘trećih zemalja’, sa bachelor, master i doktorskim diplomama mogu odmah po završetku studija da produže svoju studentsku dozvolu boravka na još 12 meseci, sa ciljem traženja posla. Ukoliko u tom periodu nađu posao u svojoj struci i dobiju ponudu sa minimalnom mesečnom bruto platom od 2.308 evra, mogu da podnesu zahtev za Crveno-belo-crvenu karticu. Za ovu kategoriju ne postoji sistem bodovanja.

Ključni samostalni privrednici

Samostalni privrednici iz ‘trećih zemalja’ mogu da apliciraju za Crveno-belo-crvenu karticu u ovoj kategoriji ako se proceni da će njihova delatnost predstavljati  makroekonomsku korist za državu. Detalje možete pogledati ovde.

Osnivači preduzeća

Ukoliko dolazite iz neke od ‘trećih zemalja’ i želite da osnujete firmu u Austriji, te u tu svrhu aplicirate za Crveno-belo-crvenu karticu, to možete učiniti samo ako planirate da na tržište lansirate i razvijate inovativne proizvode, usluge, proizvodnju ili tehnologije, za šta imate i odgovarajući biznis plan. O ostalim uslovima za ovu kategoriju možete pročitati ovde.

Priznavanje kvalifikacija

Proverite da li je za posao kojim nameravate da se bavite potrebna nostrifikacija diplome u Austriji. Ovo možete uraditi preko sajta  Berufsanerkennung. Takođe, u anabin bazi možete proveriti da li je univerzitet koji ste završili priznat. Ukoliko univerzitet nije priznat ili ga nema u bazi, možete da podnesete zahtev za nostrifikaciju na nekom od univerziteta  ili visokih škola na kojima postoji program koji je uporediv sa završenim studijama.

Za većinu poslova formalno priznavanje diplome, odnosno nostrifikacija nije potrebna, ali je neophodna za takozvana ‘regulisana zanimanja’ (zdravstveni radnici, nastavnici u državnim školama itd). Za ova zanimanja važi posebna regulativa i njima je moguće baviti se samo uz formalni dokaz kvalifikacija.

Rot-Weiß-Rot Karte Plus

Crveno-belo-crvena Plus kartica predstavlja vremenski ograničenu dozvolu boravka sa pristupom tržištu rada i nije vezana za konkretnog poslodavca.

Ko može da dobije ovu karticu?

-Pre svega zaposleni koji imaju običnu Crveno-belo-crvenu karticu ili EU plavu karticu, ukoliko su sa njom bili zaposleni minimum 21 mesec tokom prethodna 24 meseca.

-Takođe, članovi porodice vlasnika Crveno-belo-crvene kartice ili EU plave kartice, kao i članovi porodice stranih državljana sa određenim vrstama trajne dozvole boravka ili članovi porodice vlasnika Crveno-belo-crvene kartice plus, koji su prethodno imali običnu Crveno-belo-crvenu karticu ili dozvolu boravka za istraživače.

Članovima porodice smatraju se supružnici i registrovani partneri (koji moraju imati najmanje 21 godinu) i maloletna deca, rođena ili usvojena.

O ovome će biti više reči u okviru uslova za spajanje porodice.

Sledećim kategorijama takođe može biti odobrena Rot-Weiß-Rot  Karte plus:

-Naučnici i istraživači koji poseduju dozvolu boravka za tu kategoriju minimum dve godine

-Određene kategorije nosilaca dozvole boravka koji žive u Austriji najmanje dve godine.

-Nosioci trajne EU dozvole boravka kojima je dozvola istekla zbog dužeg boravka van Evropskog ekonomskog prostora.

-Nosioci prava na boravak po osnovu Zakona o azilu u pojedinim slučajevima.

Plava EU karta

I na nivou  Evropske unije osmišljena su pravila za doseljenje za kvalifikovanu radnu snagu koja se primenjuju u svakoj državi EU pojedinačno. U Austriji je tako uvedena dozvola “Blaue Karte EU (Plava EU karta).

Pravo doseljenja u Austriju po osnovu Plave EU karte imaju lica iz “trećih zemalja”, ako ispunjavaju sledeće uslove:

-Završili su studije u trajanju od najmanje tri godine.

-Imaju konkretnu ponudu za posao austrijskog poslodavca u trajanju od najmanje godinu dana,  u okviru svoje struke, koja odgovara njihovom nivou obrazovanja.

-Mogu dokazati da će svojim budućim poslom zarađivati minimalnu propisanu platu:
minimalna plata za 2018. iznosi 60,948 evra bruto godišnje, što je oko 4,353 evra mesečno bez ostalih dodataka).

Zavod za zapošljavanje (AMS) je ustanovio da za željeni posao na austrijskom tržištu rada nema adekvatne radne snage.

Za izdavanje Plave EU kartice ne postoji sistem bodovanja kao kod Crveno-belo-crvene karice.

Plava EU karta se izdaje na 24 meseca, nakon čega postoji mogućnost podnošenja zahteva za izdavanje dozvole „Rot-Weiß-Rot Karte Plus“.

Zahtev za plavu kartu možete podneti u ambasadi u svojoj matičnoj zemlji, ili je može podneti poslodavac u Austriji, a ukoliko imate pravo ulaska u Austriju bez vize ili važeću boravišnu vizu ili drugu vrstu boravišne dozvole, možete to učiniti i sami u odgovarajućoj ovlašćenoj instituciji u Austriji.

Prilikom podnošenja zahteva potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • pasoš
 • izvod  iz matične knjige rođenih
 • fotografiju
 • po potrebi dokaz o bračnom stanju ili srodstvu
 • potvrdu o zdravstvenom osiguranju
 • potvrdu o završenim studijama u minimalnom trajanju od 3 godine
 • izjavu budućeg poslodavca

Trošak izdavanja iznosi 120 evra.

Nosioci Plave EU karte mogu nakon dve godine konkurisati za dobijanje Crveno-belo-crvene kartice PLUS pod uslovom da u prethodna 24 meseca imaju minimum 21 mesec staža u Austriji.

Studenti austrijskih univerziteta poreklom iz trećih zemalja

Studenti koji su završili studije na nekoj od austrijskih visokoobrazovnih ustanova imaju pravo da podnesu zahtev za boravišnu dozvolu radi traženja posla. Ovde spadaju studenti koji su uspešno završili diplomske studije, bachelor , master ili doktorske studije.

Crveno-belo-crvena kartica za studente

Ukoliko po završetku studija, u roku od dvanaest meseci student pronađe posao u skladu sa svojim kvalifikacijama i nivoom obrazovanja, ima pravo da podnese zahtev za Crveno-belo-crvenu karticu, bez obzira da li na tržištu rada postoje austrijski državljani sa istim kvalifikacijama. Međutim, potrebno je da budu ispunjeni sledeći uslovi:

-da će na datom radnom mestu primati zaradu koliku bi primali i Austrijanci po završetku studija, ali u svakom slučaju ne manju od 2.380,5 evra (podatak za 2018 godinu) bruto mesečno, plus regres i novogodišnji bonus.

-da su ispunjeni opšti uslovi u skladu sa austrijskim Zakonom o boravku i nastanjivanju koji se odnose na adekvatan smeštaj i prijavljen boravak, zdravstveno osiguranje itd.

Crveno-belo-crvena Plus kartica za studente

Ukoliko su studenti koji su završili studije na austrijskoj visokoobrazovnoj instituciji u roku od dvanaest meseci po završetku studija dobili Crveno-belo-crvenu karticu i tokom narednedve godine radili minimum 21 mesec kod poslodavca za koga mu je izdata dozvola, imaju pravo da podnesu zahtev za Crveno-belo-crvenu Plus karticu sa kojom dobijaju neograničen pristup tržištu rada.

Dozvola boravka po osnovu spajanja porodice

Osobe koje nemaju državljanstvo neke od zemalja članica Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske, takozvani državljani “trećih zemalja” čiji ćlanovi porodice žive i rade u Austriji, takođe moraju da imaju dozvolu boravka kako bi imali pravo da provedu duže od 6 meseci u ovoj zemlji. Za period kraći od šest meseci ne izdaje se boravišna dozvola već boravišna viza ukoliko je potrebna.

U skladu za Zakonom o boravku i nastanjivanju, članovima porodice se smatraju supružnici i registrovani životni partneri, kao i maloletna deca, uključujući i usvojenu decu, pod uslovom da nisu u braku.

Supružnici i životni partneri moraju da imaju minimum 21 godinu kako bi imali pravo da apliciraju za boravišnu dozvolu po ovom osnovu.

Koja vrsta boravišne dozvole se izdaje članovima porodice?

Crveno-belo-crvena Plus kartica

Ova vrsta boravišne dozvole sa pristupom tržištu rada se može odobriti članovima porodica sledećih kategorija:

 • nosilaca Crveno-belo-crvene kartice i Plave EU karte
 • nosilaca dugoročne dozvole boravka u Austriji
 • nosilaca Crveno-belo-crvene Plus kartice
 • nosilaca dozvole boravka za samostalne preduzetnike
 • nosilaca dozvole boravka za istraživače

ukoliko ispunjavaju propisane opšte uslove za dobijanje dozvole boravka.

Dozvola boravka „Član porodice”

Ovu dozvolu dobijaju članovi porodice austrijskih državljana ukoliko ispunjavaju opšte uslove za izdavanje boravišnih dozvola.

Dozvola boravka  „Izdržavano lice”

Osobe koje izdržava austrijski državljanin mogu da dobiju ovu kategoriju boravišne dozvole ukoliko su ispunjeni opšti uslovi i ukoliko austrijski državljanin koji ih izdržava potpiše izjavu o odgovornosti.

Izdržavanim licima se smatraju:

 • Rođaci i rođaci bračnog ili životnog partnera u direktnoj liniji koji dobijaju novac za izdržavanje
 • Neregistrovani životni partneri ukoliko dostave dokaz o dugoj vezi u svojoj zemlji porekla i o primanju novca za izdržavanje.
 • Drugi rođaci u pojedinim situacijama.

Obična dozvola boravka

Članovi porodice:

 • nosilaca obične boravišne dozvole
 • nosilaca dozvole boravka za izdržavano lice
 • boravišne dozvole za umetnike

mogu da dobiju dozvolu boravka ako su ispunjeni opšti uslovi i ako se uklapaju u postojeću kvotu (maksimalan broj doseljenika po određenim kategorijama koji je vlada odredila za tu godinu).

Za članove porodice nosilaca Crveno-belo-crvene kartice, Plave EU karte i članove porodice austrijskih državljana i istraživača kvote ne važe. Za članove porodice svih ostalih kategorija rezidenata, broj dozvola koje se izdaju svake godine je ograničen.

Podnošenje zahteva za dozvolu boravka po osnovu spajanja porodice

Prvi zahtev za dobijanje ove, kao i svake druge  boravišne dozvole načelno treba podneti u ambasadi u svojoj zemlji, pre polaska. Ambasada proverava predate zahteve i prosleđuje ih na dalju obradu nadležnoj pokrajinskoj vladi u Austriji.

Pravo da prvi zahtev za boravišnu dozvolu podnesu u Austriji imaju sledeće kategorije:

 • Stranci koji imaju pravo ulaska prema bezviznom režimu u okviru dozvoljenog boravka bez vize.
 • Članovi porodice austrijskih državljana, i to nakon ulaska u zemlju u skladu sa zakonom i za vreme legalnog boravka.
 • Deca prvih šest meseci od rođenja pod uslovom da majka ima važeću boravišnu dozvolu
 • Članovi porodice nosilaca boravišne dozvole za naučno-istraživački rad, nakon ulaska u zemlju u skladu sa zakonom i za vreme legalnog boravka.

Ukoliko dozvola boravka ne bude odobrena tokom zakonski dozvoljenog boravka prema bezviznom režimu ili važećoj vizi, potrebno je nakon isteka dozvoljenog boravka napustiti Austriju i sačekati ishod postupka.

Trošak izdavanja boravišne dozvole iznosi 120 evra.

Napomene:

 • Crveno-belo-crvena kartica i dozvola boravka za članove porodice omogućavaju vremenski ograničen boravak  i neograničen pristup tržištu rada.
 • Obična dozvola boravka omogućava vremenski ograničen boravak i samostalnu delatnost.
 • Dozvola boravka bez zaposlenja i dozvola boravka za izdržavano lice omogućavaju vremencki ograničen boravak , bez prava na rad i zaposlenje.

Načelno, dozvole po osnovu spajanja porodice se izdaju na period od dvanaest meseci.

Dozvole Crveno-belo-crvena Plus kartica i dozvola za člana porodice mogu biti izdate na period od tri godine ukoliko:

-je član porodice završio Modul 1 Integracijskog sporazuma i

-boravio zakonito u Austriji bez prekida tokom prethodne dve godine.

Nakon pet godina neprekidnog zakonski regulisanog boravka, moguće je podneti zahtev za “Dugoročnu EU dozvolu boravka” , ukoliko su ispunjeni opšti uslovi i završen Modul 2 Integracionog sporazuma.

Rok važenja Crveno-belo-crvene Plus kartice za članove porodice rezidenata koji su nosioci Plave EU kartice je uslovljen važenjem njihove dozvole.

Ostale vrste boravišnih dozvola

Pored Crveno-belo-crvene kartice, Crveno-belo-crvene Plus kartice i Plave EU kartice kao i dozvola za članove  porodice i izdržavana lica vlasnika navedenih kartica, postoje i druge vrste boravišnih dozvola za državljane “trećih” zemalja o kojima ćemo govoriti u daljem tekstu.

Dozvola boravka – umetnici

Ova dozvola omogućava nosiocima da rade samostalno ili za poslodavca u okviru zanimanja koja se pretežno odnose na umetnički dizajn.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova, treba dostaviti pisanu izjavu poslodavca, a u slučaju samostalne delatnosti ugovor za umetnički rad koji je planirano da traje duže od 6 meseci. Takođe treba dostaviti i dokaz o umetničkom obrazovanju ili opis prethodnih umetničkih radova.

Dozvola boravka – istraživači

Ova dozvola omogućava nosiocu da radi kao naučnik/istraživač.

Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova za izdavanje boravišne dozvole, potreban je ugovor sa sertifikovanom naučno-istraživačkom institucijom ili naučno-istraživačkom institucijom kojoj prema Zakonu o boravku i nastanjivanju nije neophodan sertifikat (npr univerzitet).

Ova vrsta dozvole se izdaje sa periodom važenja od dve godine, nakon čega istraživač može da aplicira za Crveno-belo-crvenu Plus karticu koja važi tri godine, pod uslovom da je prethodne dve godine bez prekida boravio u Austriji u skladu sa važećom dozvolom.

Zahtevi za boravišnu dozvolu za istraživače i članove njihovih porodica mogu da se podnesu u Austriji tokom boravka u skladu sa zakonom.

Dozvola boravka – specijalni slučajevi izdržavanih lica sa zaposlenjem

U određenim slučajevima ova dozvola može biti izdata za neka zanimanja, na primer u medijima, ili nastavnicima u specijalnim institucijama. Pored dokaza o ispunjavanju opštih uslova potreban je i ugovor o radu.

Dozvola boravka – bez zaposlenja

Doseljenici iz trećih zemalja koj žele da se nastane u Austriji a ne planiraju da rade (na primer penzioneri ili finansijski nezavisni pojedinci) mogu da apliciraju za ovu vrstu boravišne dozvole. Potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova za dobijanje dozvole boravka, a ova kategorija podleže i uvrđenim godišnjim kvotama.

Što se tiče ostalih uslova, treba dostaviti dokaze o redovnim mesečnim primanjima  (na primer austrijska ili strana penzija, profit od firmi u inostranstvu, prihod od nekretnina, ušteđevina ili deonice) koja moraju biti minimum duplo veća od od standardnih stopa prihoda prema Zakonu o opštem socijalnom osiguranju (ASVG). Ove stope za 2018 iznose 909,42 evra za samce, 1.363,52 evra za bračne parove i dodatnih 140,32 evra za svako dete. Dakle potrebni prihodi su 1.818,84 evra mesečno za samce, 2,727.04 evra za bračne parove ili registrovane partnere i još po 280,64 evra za svako dete.

Dugoročni boravak u EU

 Dozvola boravka pod ovim nazivom može se odobriti državljanima iz trećih zemalja pod sledećim uslovima:

 • da su tokom poslednjih pet godina imali dozvolu boravka u Austriji bez prekida
 • da ispunjavaju opšte uslove za izdavanje boravišne dozvole
 • da su završili Modul 2 Sporazuma o integraciji.

Ova dozvola omogućava boravak i slobodan pristup tržištu rada i izdaje se na period od pet godina.

Trošak izdavanja iznosi 170 evra.

Podnošenje zahteva za ostale vrste boravišnih dozvola

Prvi zahtev za dobijanje gore navedenih boravišnih dozvola podnosi se u ambasadi, pre polaska. Ambasada proverava dokumentaciju i prosleđuje zahtev na dalju obradu nadležnoj službi u Austriji.

Pravo da prvi zahtev za boravišnu dozvolu podnesu u Austriji imaju sledeće kategorije:

 • Državljani trećih zemalja koji imaju pravo ulaska u Austriju prema bezviznom režimu u okviru dozvoljenog boravka bez vize.
 • Državljani trećih zemalja, maksimalno šest meseci po gubitku austrijskog državljanstva ili državljanstva neke od zemalja Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske.
 • Državljani trećih zemalja tokom šest meseci  nakon završetka zakonskog boravka u Austriji ukoliko im prethodno nije bila potrebna boravišna dozvola u skladu sa Zakonom o boravku.
 • Državljani trećih zemalja koji podnose zahtev za boravišnu dozvolu za naučno-istraživački rad i članovi njihovih porodica, a nakon zakonitog ulaska i tokom zakonitog boravka.
 • Pojedini državljani trećih zemalja koji podnose zahtev za dozvolu boravka – specijalni slučajevi izdržavanih lica sa zaposlenjem.

Ukoliko dozvola boravka ne bude odobrena tokom zakonski dozvoljenog boravka prema bezviznom režimu ili važećoj vizi, obavezno je nakon isteka dozvoljenog boravka napustiti Austriju i sačekati odgovor u svojoj zemlji.

Trošak izdavanja boravišnih dozvola, (osim dugoročnog boravka u EU) je 120 evra.

Napomene:

Gore navedene dozvole boravka (osim dugoročne EU boravišne dozvole) omogućavaju boravak bez pristupa tržištu rada i izdaju se na period od godinu dana.

Boravišna dozvola se može izdati na period od tri godine ukoliko je podnosilac zahteva legalno boravio u Austriji tokom prethodne dve godine i ako je završio Modul 1 Integracijskog sporazuma.

Nakon pet godina boravka u skladu sa zakonom na osnovu boravišne dozvole, bez prekida, može se aplicirati za Dugoročnu EU boravišnu dozvolu i to ukoliko su ispunjeni opšti uslovi i završen Modul 2 .

Sporazum o integraciji

Cilj ovog sporazuma je integracija doseljenika iz trećih zemalja koji legalno borave u Austriji i ima za cilj usvajanje višeg nivoa znanja nemačkog jezika i upoznavanje sa demokratskim uređenjem i principima na kojima ono počiva. Osnovno znanje nemačkog jezika za svakodnevno sporazumevanje je najčešće neophodno steći još pre dolaska u zemlju i dokazuje se prilikom odobravanja boravišne dozvole.

Integracijski sporazum se sastoji iz dva modula. Ispunjavanje Modula 1 je obavezno prilikom odobravanja određene vrste boravišnih dozvola.

Modul 2 nije neophodan za boravak, ali predstavlja preduslov za odobravanje Dugoročne EU dozvole boravka, kao i za dobijanje austrijskog državljanstva.

Više detalja o Integracijskom sporazumu možete naći ovde.

Austrijsko državljanstvo

Austrijsko državljanstvo se može steći poreklom ili dodelom.

Sticanje poreklom

Deca čija je majka austrijska državljanka automatski rođenjem dobijaju austrijsko državljanstvo. Isto važi i ako je samo otac austrijski državljanin ukoliko je dete rođeno u braku. Ukoliko roditelji nisu venčani, a samo je otac austrijski državljanin, dete će steći austrijsko državljanstvo ukoliko u roku od 8 nedelja otac prizna dete, ili se očinstvo dokaže na sudu.

Po isteku ovog roka, ukoliko dođe do priznavanja ili dokazivanja na sudu, u bilo kom trenutku, detetu će državljanstvo biti dodeljeno po ubrzanoj proceduri.

Ukoliko se podnese i zahtev za državljanstvo deteta od strane drugog roditelja, koji nije austrijski državljanin, dete može imati dvojno državljanstvo. Prema austrijskom zakonu, takvo dete nije u obavezi da se odluči za samo jedno državljanstvo kada odraste, međutim može se desiti da zakon druge države to zahteva.

Sticanje dodelom

Kada je u pitanju sticanje dodelom, potrebno je da budu ispunjeni uslovi za dobijanje državljanstva i da se podnese zahtev.

Opšti uslovi za dobijanje državljanstva

 • 10 godina kontinuiranog legalnog boravka u Austriji, od čega minimum 5 goodina sa boravišnom dozvolom.
 • Osoba nije osuđivana, nije pod istragom u Austriji ili inostranstvu, i nema težih krivičnih dela
 • Dovoljna finansijska sredstva za život: dokaz fiksnih i regularnih primanja na osnovu prihoda, plate, sudske odluke o izdržavanju ili osiguranja za prethodnih 36 meseci, sa prosekom za prethodnih 6 godina.
 • Znanje nemačkog jezika i osnovno poznavanje demokratskog uređenja i njegovih osnovnih principa, kao i istorije Austrije i istorije pokrajine.
  • Znanje nemačkog jezika se dokazuje kroz završavanje Modula 2 Integracijskog sporazuma, osim u slučaju izuzetaka (npr. ukoliko je nemački maternji jezik ili je završena austrijska škola).
  • Poznavanje demokratskog uređenja i njegovih osnovnih principa i istorije Austrije i njenih pokrajina se dokazuje polaganjem ispita u pisanoj formi, po principu zaokruživanja odgovora, pred Pokrajinskom vladom. Ispit nije potreban ako osoba ima diplomu osmog stepena iz istorije i društvenih nauka.
  • Od ove tačke su izuzeti maloletnici do 14 godina i osobe lošeg mentalnog ili psihičkog stanja, kao i osobe oštećenog sluha i gluvonemi.
 • Osoba ima pozitivan stav prema Republici Austriji i ne predstavlja opasnost po javni red, mir i bezbednost.
 • Nije u toku postupak za oduzimanje boravišne dozvole.
 • Nema trenutne zabrane boravka ili naloga za napuštanje zemlje.
 • Ne postoji nalog za napuštanje zemlje izdat od strane neke od članica Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske.
 • Nije bilo naloga za iseljenje tokom prethodnih 12 meseci i ne postoji zabrana ulaska u zemlju.
 • Osoba nije blisko povezana sa nekom ekstremističkom ili terorističkom grupom.
 • Osoba se odriče prethodnog državljanstva.
 • Dodeljivanjem državljanstva ne smeju na bilo koji način da budu ugroženi međunarodni odnosi Republike Austrije ili da budu ugroženi njeni interesi.

Organ zadužen za dodeljivanje državljanstva je kancelarija pokrajinske vlade.

Potrebna dokumentacija

Zahtev se podnosi preko zvaničnog formulara, a o potrebnoj dodatnoj dokumentaciji se odlučuje zavisno od konkretnog slučaja. Za detalje treba kontaktirati odeljenje pri pokrajinskoj vladi koje je zaduženo za državljanstvo. Sva dokumenta je potrebno dostaviti u originalu, uz prevod na nemački, overen u Austriji. Listu sudskih tumača u Austriji možete naći na sajtu Ministarstva pravde.

PROČITAJTE JOŠ:

Pročitajte: KURSEVI NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: KORISNI SAVETI ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA

Pročitajte: SERVISNE INFORMACIJE

Pročitajte: ZANIMLJIVOSTI O ZEMLJAMA NEMAČKOG GOVORNOG PODRUČJA

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.

  ucenje-nemackog-jezika-beograd-popust