Osobe koje su državljani neke od zemalja Evropske unije, a  žele da rade u Austriji, ne moraju da poseduju radnu dozvolu.

Državljani „trećih zemalja“ treba da obezbede boravišnu dozvolu kao npr. „Trajni boravak – EZ“ (Daueraufenthalt – EG), „Crveno-belo-crvenu kartu plus“ (Rot-Weiß-Rot-Karte plus) ili neku drugu vrstu dozvole boravka. Ako imaju neku od navedenih vrsta dozvole boravka, u suštini mogu odmah tražiti neko zaposlenje koje ne spada u kategoriju samostalne delatnosti.

Osobe koje nemaju nijednu od navedenih vrsta dozvole boravka za zapošljavanje u kategoriji nesamostalne delatnosti u Austriji, moraju da obezbede dozvolu u skladu sa Zakonom o zapošljavanju stranaca (Ausländerbeschäftigungsgesetz).

Sajtovi koji su važan izvor informacija ako tražite posao u Austriji:

Linkovi za traženje posla u Austriji:

Predlog dobro napisane biografije:

 

UGOVOR O RADU

Ugovor o radu sklapaju poslodavac i radnik, pri čemu se radnik obavezuje na izvršavanje radnih zadataka, a poslodavac na isplatu plate za taj rad. U ugovoru o radu utvrđuju se obveze poslodavca i radnika. Načelno, ugovor o radu se može sklopiti i bez određenog formalnog oblika, ali u tom slučaju poslodavac radniku mora da izda potvrdu o zaposlenju (tzv. Dienstzettel). Potvrda o zaposlenju sadrži pregled dogovorenih prava i obaveza kako za poslodavca, tako i za radnika.

I radnik i poslodavac imaju pravo da raskinu ugovor o radu. Raskid ugovora može da se izvrši i usmeno i pismeno, ali u svrhu dokazivanja, preporuka je da se koristi pismeni oblik. Ako u ugovoru o radu nije dogovoreno drugačije, kod ugovora o radu na neodređeno vreme, propisani otkazni rok za zaposlenog iznosi mesec dana. Otkazni rokovi u slučaju da ugovor raskida poslodavac zavise o dužini radnog odnosa i iznose od 6 nedelja do 5 meseci. Kod ugovora o radu na određeno vreme mora da se poštuje trajanje ugovora.

Linkovi do besplatnih predloga otkaza:

 

VRSTE RADA

Normalno radno vreme: Prema zakonu, normalnim radnim vremenom smatra se 8 sati. Međutim, u mnogim kolektivnim ugovorima je predviđeno skraćeno normalno radno vreme.

Konkretan raspored svog radnog vremena ugovorite u pisanom obliku!

Nepotpuno radno vreme: Radnici koji rade nepotpuno radno vreme po pravilu imaju kraće nedeljno radno vreme od radnika koji rade na puno radno vreme. Taj oblik rada određuje se ugovorom između radnika i poslodavca.

Zaposlenje malog opsega (sitni poslovi): Osobe koje rade sitne poslove takođe su zaposleni na nepotpuno radno vreme. Imaju samo osiguranje za slučaj povrede na radu, ali nemaju ni zdravstveno ni penziono osiguranje. Ipak, imaju pravo na godišnji odmor, nastavak isplate plate u slučaju bolesti, posebne naknade, otpremninu, itd.

Skraćeno radno vreme: Rad sa skraćenim radnim vremenom je privremeno smanjenje redovnog radnog vremena zbog znatnog smanjenja opsega poslova u preduzeću. To smanjenje može pogoditi sve radnike ili samo deo radnika.

Nepotpuno radno vreme za roditelje i starije zaposlene: Roditelji koji imaju decu mlađu od 7 godina i ispunjavaju još neke druge preduslove imaju pravo na nepotpuno radno vreme. Isto tako, i stariji zaposleni u okviru nepotpunog radnog vremena imaju mogućnost da skrate svoje radno vreme.

Samostalna delatnost: Započinjanje samostalne delatnosti znači pokretanje sopstvenog poslovnog poduhvata. Ministarstvo rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača podstiče pokretanje samostalne delatnosti mikrokreditima.

Linkovi na kojima možete da potražite pomoć za osnivanje firme:

 

 POREZ NA DOHODAK

Svi poreski obveznici moraju da predaju prijavu za obračun poreza na dohodak. Ako je u prethodnoj godini bilo uplaćeno više poreza nego što proizlazi iz poreske prijave, razlika će biti vraćena. U većini slučajeva prijavu za obračun poreza na dohodak treba predati do 30. aprila sledeće godine.

Poresku prijavu možete da podnesete preko stranice austrijskog Ministarstva finansija: www.bmf.gv.at

 

 OTVARANJE RAČUNA U BANCI

U Austriji je otvaranje računa u banci i za strance relativno jednostavno. Treba da posedujete pasoš, a u određenim bankama i rešenje o prijavi boravka (tzv. Meldezettel). Nakon otvaranja žiro-računa, vlasniku računa se dodeljuje bankarski referent koji je klijentima u svako doba na raspolaganju za pitanja i savete. U Austriji se bankarski poslovi mogu obavljati jednostavno i putem telefona, telefaksa ili interneta.

Prijavite se na newsletter i dobijajte na svoj i-mejl nove tekstove o učenju nemačkog jezika.